زندگی در مرکز پناهجویان

اگر در هالند درخواست پناهندگی می دهید، مستحق به داشتن سرپناه می باشید. اداره مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) این سرپناه را برای شما تنظیم می کند.

نکات برجسته

.

اینجا جایی است که در جریان پروسه پناهندگی اقامت میداشته باشید

در طول پروسه پناهندگی شما در مکان های مختلف پذیرش COA اقامت خواهید داشت. گاهی اوقات در مکان های معمولی پذیرایی جای کافی وجود ندارد. ممکن است مجبور شوید که در یک پناهگاه موقت اقامت نمایید.

اینها حقوق و مکلفیت های شما در مرکز پذیرش COA است

شما در پناهگاه های متعلق به اداره مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) زندگی می کنید. پناهگاه ها از هم متفاوت اند. شما در پناهگاه دارای حقوق و همچنان پابند به تعهدادت هستید. معلومات بیشتر در این مورد را می توانید در این صفحه بخوانید.

قواعدی مرکز پذیرش COA

اداره مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) قواعد خود را دارد که در هر مرکز پذیرش تطبیق می شود. اگر قواعد را رعایت نکنید، COA می تواند: - بخشی از کمک هزینه هفته وار شما را رد کند. - شما را به یک مرکز پذیرش با یک رژیم سخت گیر منتقل کنید. این در صورت تخلف جدی اتفاق می افتد. - در صورت رفتار مجرمانه با پولیس تماس بگیرید.

مطالب دیگر

.