Een vrouw loopt uit de asielopvang

منبع: VluchtelingenWerk Nederland

بازگشت به کشور اصلی من

اخرین به روز رسانی: 11/17/2023, 8:58 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در صورتی که درخواست پناهندگی شما رد میشود، مهم است که درباره آینده خود فکر نمایید. ما میدانیم که این کار آسانی نیست. شما میتوانید در مورد برگشت احتمالی تان با VluchtelingenWerk Nederland صحبت نمایید. یا با یکی از ارگان های دیگر که در زمینه بررگشت کمک می نمایند.

حمایت برگشتن

شما تصمیم می گیرید که آیا می خواهید به کشور تان بازگردید یا خیر. VluchtelingenWerk (VWN) شماری از کشورها را برای بازگشت ناامن می داند و از بازگشت شما به آن کشورها حمایت نمی کند. اما ما می توانیم شما را به سازمان های راجع کنیم که در بازگشت به آن کشورها کمک می کنند.

در صورتی که بطور مستقلانه به کشور خود برمیگردید، به شما کمک خواهد شد. این کمک ممکن است شامل یک محصول، خدمات یا کمک مالی باشد. به عنوان مثال، مبلغی برای راه اندازی فروشگاه شخصی و/یا کمک در نوشتن یک طرح تجاری. اینکه آیا مستحق دریافت این کمک هستید یا خیر و چه کمکی میتوانید دریافت نمایید به فرد و کشور بستگی دارد.

برگشت اجباری

اگر درخواست پناهندگی شما رد شده باشد، ادارۀ دولتی خدمات بازگشت و اقامت (DT & V) در مورد اخراج به کشور مبدا با شما تماس خواهد گرفت. این بدین معنی نیست که شما باید فوراً هالند را ترک کنید.

اگر وکیل شما در مقابل حکم ادارۀ مهاجرت و تابعیت استیناف خواهی کرده است، ممکن معولاً تا حکم قاضی در هالند منتظر بمانید. با نظارت کنندۀ خود در VluchtelingenWerk Nederland در مورد وضعیت پناه گاه خود صحبت کنید.

اگر وکیل شما در مقابل حکم ادارۀ مهاجرت و تابعیت استیناف خواهی کرده است، ممکن معولاً تا حکم قاضی در هالند منتظر بمانید. با نظارت کنندۀ خود در VluchtelingenWerk Nederland در مورد وضعیت پناه گاه خود صحبت کنید.

VluchtelingenWerk شما را بدینگونه در عرصه بازگشت کمک میکند:

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟