قواعدی مرکز پذیرش COA

اخرین به روز رسانی: 3/10/2023, 3:47 PM

اداره مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) قواعد خود را دارد که در هر مرکز پذیرش تطبیق می شود. اگر قواعد را رعایت نکنید، COA می تواند: - بخشی از کمک هزینه هفته وار شما را رد کند. - شما را به یک مرکز پذیرش با یک رژیم سخت گیر منتقل کنید. این در صورت تخلف جدی اتفاق می افتد. - در صورت رفتار مجرمانه با پولیس تماس بگیرید.

اگر قوانین را رعایت نکنید، COA می تواند:

  • بخشی از کمک هزینه هفتگی شما را بازدارد.

  • شما را به پناهگاهی با رژیم سخت منتقل می کند. این با یک نقض جدی اتفاق می افتد.

  • در صورت رفتار مجرمانه با پولیس تماس بگیرید.

شما وظیفه دارید در محل پذیرش خود گزارش دهید

شما باید حداقل یک بار در هفته یک بار به COA گزارش دهید. این قانون تعهد به گزارش نامیده می شود. این قانون برای همه اماکن COA صدق می کند. شما باید در زمان و مکان که توسط COA نشان داده شده است، گزارش دهید. شما معلومات در مورد تعهد خود برای گزارش در ساختمان پناه گاه خود دریافت خواهید کرد. اگر دلیل خوب برای گزارش ندادن را دارید، لطفاً به یک کارمند COA اطلاع دهید.

قواعد مربوط به زندگی مشترک در مرکز پذیرش
قواعد مربوط به زندگی در مرکز پذیرش
قواعد مربوط به مصؤنیت حریق در مرکز پذیرش
قواعد مربوط به مسؤلیت در مرکز پذیرش