تحصیل

دولت هالند میخواهد که همه تحصیل کنند و دیپلوم داشته باشند. در هالند کودکان تا سن 16 سالگی و گاهی تا 18 سالگی باید به مکتب بروند. در هالند به آن تحصیل اجباری میگویند. شما وقتی دیپلوم میداشته باشید میتوانید در مسلک های مختلف وظیفه اجرا کنید.

نکات برجسته

.