مسکن

شما می توانید به محض دریافت اجازه اقامت به یکی از مناطق هالند نقل مکان کنید. دولت تصمیم می گیرد که در کدام منطقه به شما خانه داده میشو. شاروالی آن منطقه به شما خانه میدهد و به وضعیت شخصی شما توجه میکند.

نکات برجسته

.