الحاق خانواده

آیا شما اجازه اقامت پناهندگی دارید و می خواهید با اعضای خانواده ملحق شوید؟ سپس می توانید درخواست کنید که اعضای خانواده شما به هالند بیایند. این پروسه الحاق خانواده نامیده میشود. در این صفحه می توانید در مورد روش الحاق خانواده معلومات بیشتر کسب کنید.

نکات برجسته

.