پول
در هالند وقتی که کار می کنید، شروع به کسب درآمد می کنید. تا زمانی که کار پیدا نکنید، می توانید از دولت حمایت مالی دریافت کنید. در این صفحه معلوماتی در مورد درآمد خود خواهید یافت.

معلومات
آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مورد توضیحات بیشتر دهید؟