ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
De regels voor het leven in de COA-opvang

ምንጪ፡ Regels in de COA-opvang

ሕግታት ገዛ ኣብ መቐበሊ ማእከል ናይ COA

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 17/11/2023 9:05 ቅ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ማእከላይ ኣካል መቐበሊ ሓተትቲ ዑቕባ (COA) ኣብ ነፍስወከፍ መቐበሊ ቦታ ተፈጻምነት ዘለዎም ሕጋጋት-ቤት ኣለዎ። እዞም ሕጋጋት-ቤት ብዛዕባ ኣብቲ መዕቆቢ ብሓባር ምንባርን ብዛዕባ ድሕነትን ዝምልከቱ እዮም። ብዛዕባ ሕጋጋት-ቤት ናይ COA ብዝምልከት ዝያዳ ኣብዚ ኣንብብ።

ንሕጋጋት-ቤት እንተድኣ ዘየኽበርካ፣ COA ነዚ ዝስዕብ ክገብር ይኽእል፡

  • ንገለ ክፋል ናይቲ ሰሙናዊ ኣበልካ ይቖርጾ።

  • ናብ ጽኑዕ ስርዓት ዘለዎ መቐበሊ የሰጋግረካ። እዚ ዝኸውን ከቢድ ጥሕሰት ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን እዩ።

  • ገበናዊ ባህሪ እንተድኣ ኣጋጢሙ ፖሊስ ይጽውዕ።

ኣብቲ መቐበሊ ቦታ ቀሪብካ ናይ ምሕባር ግዴታ ኣለካ

እንተወሓደ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ናብ COA ብምቕራብ ክትሕብር ኣለካ። እዚ ድማ ናይ ምሕባር ግዴታ ይበሃል። እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ኩሎም ናይ COA ቦታታት ተፈጻምነት ዘለዎ እዩ። ብCOA ኣብ ዝተጠቕሰ ሰዓትን ቦታን ቀሪብካ ክትሕብር ኣለካ። ኣብቲ መቐበሊ ቦታኻ ብዛዕባ ዘሎ ናይ ምሕባር ግዴታ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። ቀሪብካ ንምሕባር ዘይትኽእለሉ ብቚዕ ምኽንያት ኣለካ ድዩ? ብዛዕባ እዚ ንሓደ ሰራሕተኛ ናይ COA ሓብር።

ኣብ መቐበሊ ማእከል ብዛዕባ ብሓባር ምንባር ዝምልከቱ ሕግታት ገዛ
ኣብ መቐበሊ ማእከል ብዛዕባ ምንባር ዝምልከቱ ሕግታት ገዛ
ኣብ መቐበሊ ማእከል ብዛዕባ ድሕነት ባርዕ ዝምልከት ሕግታት ገዛ
ኣብ መቐበሊ ማእከል ብዛዕባ ሓላፍነት ዝምልከቱ ሕግታት ገዛ
እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?