به صفحه Refugeehelp خوش آمدید

درخواست پناهندگی شما رد شده است. این بدان معنا نیست که دیگر نمی توانید پشتیبانی دریافت کنید. در این صفحه اطلاعاتی در مورد امکانات در موقعیت خود را خواهید یافت.

به صفحه Refugeehelp خوش آمدید

درخواست پناهندگی شما رد شده است. این بدان معنا نیست که دیگر نمی توانید پشتیبانی دریافت کنید. در این صفحه اطلاعاتی در مورد امکانات در موقعیت خود را خواهید یافت.
تمامی مقالات خبری