بازگشت به کشور مبداء

اگر درخواست پناهندگی شما رد شد، باید به کشور مبدا خود بازگردید. شما می توانید این کار را به طور مستقل انجام دهید. اغلب می توانید از کمک های ممکن استفاده کنید. آیا آماده نیستید که بطور مستقل بازگردید؟ در اینصورت ممکن است به زور بازگردانده شوید.

نکات برجسته

.