خانمی قرارداد را می خواند
منبع: Karolina Grabowska
اطلاعات
در صورتی که IND به موقع تصمصم نگیرد، اینگونه می توانید اقدام کنید
اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۸, ۸:۵۳

اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND) باید در مورد درخواست شما به موقع تصمیم بگیرد. اگر این اتفاق نیفتد، می توانید رسماً از IND بخواهید ظرف 2 هفته تصمیم گیری کند. به این "شکایت در مورد تاخیر در تصمیمگیری" می گویند.

رسماً از IND بخواهید که در هر صورت تصمیم بگیرد

آیا

IND
در مورد درخواستتان به موقع تصمیم نگرفته است؟ سپس می توانید از فرم موجود در لینک زیر استفاده کرده و به آدرس زیر ارسال نمایید:

Immigratie- en Naturalisatiedienst Postbus 14 9560AA TER APEL

پس از دریافت اخطار پیش شکایت شما،IND دو هفته فرصت دارد تا در مورد درخواست شما تصمیم بگیرد.

فرم: شکایت بخاطر تاخیر در تصمیمگیری IND
با این فرم از IND بخواهید ظرف 2 هفته تصمیم بگیرد.

درخواست شما باید کامل باشد

درخواست شما کامل نبود؟ سپس IND می تواند درخواست شما را رد کند. بنابراین مطمئن شوید که درخواست شما در زمانی که به آنها به دلیل تاخیر در تصمیمگیری شکایت میکنید، کامل بوده است.

در صورت عدم تصمیمگیری توسط IND، می توانید اینگونه اقدام کنید

آیا IND با این حال تصمیم نمی گیرد؟ سپس IND موظف است به شما جریمه بپردازد. و می توانید به دادگاه شکایت کنید.

درخواست تجدید نظر از طریق دادگاه

برای شروع روند، باید درخواست تجدید نظر به دادگاه ارسال کنید. درخواست تجدیدنظر سندی است که با آن شما در چارچوب قوانین اداری علیه دولت اقدام می کنید.

معمولاً قاضی بدون اینکه شما به دادگاه بروید تصمیم می گیرد

قاضی غالباً در مورد این نوع پرونده ها فقط با مشاهده اسناد تصمیم می گیرد. دادگاه از IND می خواهد که تمام اسناد پرونده را ارسال کند و توضیح دهد که چرا هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده اند. شما مجبور نیستید به دادگاه بروید.

اگر مجبور باشید به دادگاه بروید، نامه ای در این مورد از دادگاه دریافت خواهید کرد.

این در صورتی اتفاق می افتد که قاضی تصمیم بگیرد که حق با شماست

اگر دادگاه تشخیص دهد که حق با شماست، IND باید به سرعت درباره درخواست شما تصمیم بگیرد. دادگاه معمولاً به IND دو هفته فرصت می دهد تا این کار را انجام دهد. اگر IND در این مدت تصمیم نگیرد، دادگاه می تواند بر اساس مدت تعیین شده، جریمه اضافی را برای هر روز تأخیر به IND اعمال کند.

در صوری که در دادگاه جلسه برگزار نشود، دادگاه ظرف 8 هفته پس از وصول نامه اعتراض، تصمیم خواهد گرفت. در صورتی که محکمه دائر شود، قاضی ظرف 6 هفته پس از جلسه، تصمیم می گیرد. در صورتی که قاضی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد به شما اطلاع خواهد داد. رای محکمه به آدرس شما ارسال خواهد شد.

شما می توانید کمک حقوقی دریافت کنید

قبل از اینکه تصمیم بگیرید IND را مجبور به تصمیم گیری کنید، می توانید از یک وکیل مشاوره حقوقی بخواهید. این باعث افزایش احتمال یک نتیجه مثبت می شود. همچنین می‌توانید با

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
تماس بگیرید.

آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟