اشتغال

مجوز اقامت پناهندگی به شما اجازه می دهد تا در هلند کار کنید. در این صفحه اطلاعاتی در مورد یافتن کار و فرهنگ کار در هلند خواهید یافت.

آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.