پول
وقتی در هلند کار می کنید، شروع به کسب درآمد می کنید. تا زمانی که کار پیدا نکنید، می توانید از دولت حمایت مالی دریافت کنید. در این صفحه اطلاعاتی در مورد درآمد خود خواهید یافت.

اطلاعات
آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مور توضیحات بیشتر ارائه دهید؟