گروهی از افراد دارای مجوز اقامت در "فرایند اعلام مشارکت" (PVT) شرکت می کنند.
منبع: VluchtelingenWerk Nederland / Goedele Monnens
اطلاعات
شما در دوره اجباری مشارکت در جامعه (PVT) شرکت میکنید
اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۳, ۳:۵۹

برای تکمیل دوره آموزش شهروندی، شما همچنین به‌طور رایگان در «فرایند اعلام مشارکت» (PVT) شرکت می‌کنید. این جز از 1 اکتبر برای کسانی که باید دوره آموزش شهروندی را بگذرانند، اجباری است.

موضوع PVT

در طول PVT اطلاعاتی را از دولت دریافت میکنید که دانستن آن برای دوره آموزش شهروندی ضروری می باشد. PVT حداقل 12 ساعت را دربر میگیرد و از جمله موارد زیر را پوشش می دهد:

  • قانون اساسی هلند;

  • معنای آزادی در هلند;

  • معنای برابری در هلند;

  • معنی همبستگی در هلند;

  • معنی مشارکت در جامعه در هلند;

  • شهرگردی برای آشنا شدن با شهری که در آن زندگی میکنید;

  • در نهایت، شما و شهرداری "اعلامیه مشارکت" را امضا می کنید.

اجرای PVT وظیفه شهرداری هاست.

شما 3 سال فرصت دارید تا PVT را تکمیل کنید

شما 3 سال فرصت دارید تا PVT را تکمیل کنید. این 3 سال پس از تصویب توسط شهرداری شروع می شود. آیا فرآیند را در مهلت مقرر تکمیل نمی کنید؟ و آیا شهرداری فکر می کند این تقصیر شماست؟ آنوقت جریمه خواهید شد.

اگر «اعلامیه مشارکت» را امضا نکنید، با عواقب زیر روبرو خواهید شد

امضای «اعلامیه مشارکت» یکی از الزامات

اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND)
برای ادغام موفقانه در جامعه می باشد.

در صورتی که اعلامیه را امضا نکنید، می توانید تا 340 یورو جریمه دریافت کنید. همچنین ممکن است بیش از یک بار جریمه شوید.

همچنین اگر «اعلامیه مشارکت» را امضا نکنید، احتمالاً اجازه اقامت دائم یا تابعیت هلندی را دریافت نخواهید کرد. شما فقط در صورتی تابعیت هلند را دریافت می کنید که دوره آموزش شهروندی را با موفقیت به پایان رسانده باشید.

آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟