دو داکتر به عکس اشعه ایکس نگاه می کنند
منبع: Antoni Shkraba
معلومات
صحت عامه
اخرین به روز رسانی: 4/9/2024, 4:04 PM

در صورت نداشتن اجازه اقامت در هالند، دریافت کمک صحی امر مشکلی خواهد بود. اما شما مانند هر انسان دیگر مستحق به دریافت کمک صحی در شرایط اضطراری هستید. معلومات بیشتر در این مورد را می توان در این صفحه خواند.

حق دریافت مراقبت های صحی ضروری

در هالند نمی توانید بدون اجازه اقامت بیمه صحی بگیرید. این به این دلیل است که افراد بدون اجازه اقامت معتبر مجاز به استفاده از خدمات اجتماعی هالند نیستند.

در عین حال، حق دریافت مراقبت های صحی نیز وجود دارد. همه حق دارند از مراقبت های صحی ضروری برخوردار شوند. مراقبت های صحی ضروری مراقبت هایی اند که از نظر یک داکتر برای شما ضروری اند.

بسیاری از ارائه دهندگان خدمات صحی نمی دانند که افراد بدون اجازه اقامت حق دارند کمک صحی بیشتر از کمک های اولیه در مواقع اضطراری دریاف نمایند. در وب‌سایت سازمان کمک‌رسانی «حقوق اساسی»، نمای کلی از مکان‌هایی را خواهید دید که در هر صورت می‌توانید برای دریافت مراقبت‌ صحی به آن مراجعه کنید.

حقوق اولیه
فهرستی از ارائه دهندگان خدمات صحی را می توان در وب سایت "Basic Rights" مشاهده نمود.

پرداخت مصارف صحی

در صورتی که نتوانید بیمه صحی بگیرید، موظف هستید که مصارف مراقبت صحی را که به آن نیاز دارید، خود بپردازید. شاید این برای شما غیرممکن باشد، زیرا کار نمودن بصورت قانونی برای شما ممکن نیست.

به همین دلیل امکانات مالی درنظر گرفته شده است که ارائه دهندگان مراقبت می توانند از آن برای پرداخت مصارف مراقبت شما استفاده کنند. به این امکان مالی "مقررات برای بیگانگان غیرقابل بیمه" می گویند. این مقررات توسط دفتر مرکزی اداری (CAK) اجرا می شود.

CAK
در وب سایت CAK معلومات بیشتری در مورد "مقررات برای اتباع خارجی غیرقابل بیمه" را پیدا خواهید کرد.

صلیب سرخ کمک می کند

صلیب سرخ با معلومات در مورد خدمات محلی مانند پشتیبانی قانونی، مراقبت های صحی و سرپناه به افراد بدون اجازه اقامت کمک می کند.

صیلب سرخ
در وب سایت صلیب سرخ معلومات بیشتر در مورد آنچه که صلیب سرخ می تواند برای شما انجام دهد را می یابید.
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟