دو داکتر به عکس اشعه ایکس نگاه می کنند
منبع: Antoni Shkraba

صحت عامه

اخرین به روز رسانی: 1/18/2024, 10:03 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در صورت نداشتن اجازه اقامت در هالند، دریافت کمک صحی امر مشکلی خواهد بود. اما شما مانند هر انسان دیگر مستحق به دریافت کمک صحی در شرایط اضطراری هستید. معلومات بیشتر در این مورد را می توان در این صفحه خواند.

حق دریافت مراقبت های صحی ضروری

در هالند نمی توانید بدون اجازه اقامت بیمه صحی بگیرید. این به این دلیل است که افراد بدون اجازه اقامت معتبر مجاز به استفاده از خدمات اجتماعی هالند نیستند.

در عین حال، حق دریافت مراقبت های صحی نیز وجود دارد. همه حق دارند از مراقبت های صحی ضروری برخوردار شوند. مراقبت های صحی ضروری مراقبت هایی اند که از نظر یک داکتر برای شما ضروری اند.

بسیاری از ارائه دهندگان خدمات صحی نمی دانند که افراد بدون اجازه اقامت حق دارند کمک صحی بیشتر از کمک های اولیه در مواقع اضطراری دریاف نمایند. در وب‌سایت سازمان کمک‌رسانی «حقوق اساسی»، نمای کلی از مکان‌هایی را خواهید دید که در هر صورت می‌توانید برای دریافت مراقبت‌ صحی به آن مراجعه کنید.

پرداخت مصارف صحی

در صورتی که نتوانید بیمه صحی بگیرید، موظف هستید که مصارف مراقبت صحی را که به آن نیاز دارید، خود بپردازید. شاید این برای شما غیرممکن باشد، زیرا کار نمودن بصورت قانونی برای شما ممکن نیست.

به همین دلیل امکانات مالی درنظر گرفته شده است که ارائه دهندگان مراقبت می توانند از آن برای پرداخت مصارف مراقبت شما استفاده کنند. به این امکان مالی "مقررات برای بیگانگان غیرقابل بیمه" می گویند. این مقررات توسط دفتر مرکزی اداری (CAK) اجرا می شود.

صلیب سرخ کمک می کند

صلیب سرخ با معلومات در مورد خدمات محلی مانند پشتیبانی قانونی، مراقبت های صحی و سرپناه به افراد بدون اجازه اقامت کمک می کند.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟