به صفحه RefugeeHelp خوش آمدید
این نقطه شروع آنلاین برای پناهندگان در هالند است. اگر درخواست پناهندگی شما رد شده باشد، در این صفحه معلومات مرتبط را خواهید یافت. همچنین می توانید در اینجا بخوانید که کدام سازمان ها می توانند به شما کمک کنند.

بازدید از یک موزیم بصورت رایگان!

آیا می خواهید فرهنگ هالندی را بهتر بشناسید؟ اکنون می توانید تکت رایگان برای بازدید از بیش از 150 موزیم در هالند دریافت کنید. VluchtelingenWerk Nederland و موزیم ها مشترکاً شما را برای بازدید دعوت می کنند.