به هالند خوش آمدید

در صورتی که از کشور خود فرار نموده اید و میخواهید در هالند از شما محافظت شود، معلومات در مورد اینکه چگونه میتوانید در هالند تقاضای پناهندگی نمایید و زندگی در کمپ پناهندگی را در این صفحه بخوانید.

به هالند خوش آمدید

در صورتی که از کشور خود فرار نموده اید و میخواهید در هالند از شما محافظت شود، معلومات در مورد اینکه چگونه میتوانید در هالند تقاضای پناهندگی نمایید و زندگی در کمپ پناهندگی را در این صفحه بخوانید.
مطالب دیگر