ورود به هالند
شما به عنوان پناهنده وارد هالند می شوید. اگر از راه زمینی وارد شوید، باید برای درخواست پناهندگی به تراپل بروید. اگر با طیاره وارد شوید، در میدان هوایی درخواست پناهندگی می دهید.

معلومات
آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مورد توضیحات بیشتر دهید؟