قوانین زندگی در پناهگاه COA

منبع: Regels in de COA-opvang

قواعدی مرکز پذیرش COA

اخرین به روز رسانی: 1/12/2024, 11:51 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

سازمان مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) قوانینی دارد که در همه مکان های پذیرش اعمال می شود. این قوانین مربوط به زندگی مشترک در پناهگاه و امنیت در پناهگاه می باشند. در اینجا اطلاعات بیشتر در مورد قوانین COA را بخوانید.

اگر قوانین را رعایت نکنید، COA ممکن است:

  • بخشی از کمک هزینه هفتگی شما را بازدارد.

  • شما را به پناهگاهی با رژیم سخت منتقل می کند. این با یک نقض جدی اتفاق می افتد.

  • در صورت رفتار مجرمانه با پولیس تماس بگیرید.

شما وظیفه دارید در محل پذیرش خود گزارش دهید

شما باید حداقل یک بار در هفته به دفتر COA مراجعه کنید. به این می گویند وظیفه گزارش دهی. این قانون در همه مکان های COA اعمال می شود. شما باید در زمان و مکان مشخص شده توسط COA مراجعه کنید. در مورد وظیفه گزارشدهی در پناهگاه معلومات دریافت خواهید کرد. آیا دلیلی خوبی دارید که گزارش ندهید؟ آنرا به یک کارمند COA اطلاع دهید.

قواعد مربوط به زندگی مشترک در مرکز پذیرش
قواعد مربوط به زندگی در مرکز پذیرش
قواعد مربوط به مصؤنیت حریق در مرکز پذیرش
قواعد مربوط به مسؤلیت در مرکز پذیرش
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟