قواعدی مرکز پذیرش COA

اخرین به روز رسانی: 5/30/2023, 11:36 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آژانس مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) قوانینی دارد که در همه مکان های پذیرش اعمال می شود. این قوانین مربوط به زندگی مشترک در پناهگاه و امنیت در پناهگاه می باشند. در اینجا اطلاعات بیشتر در مورد قوانین COA را بخوانید.

اگر قوانین را رعایت نکنید، COA می تواند:

  • بخشی از کمک هزینه هفتگی شما را بازدارد.

  • شما را به پناهگاهی با رژیم سخت منتقل می کند. این با یک نقض جدی اتفاق می افتد.

  • در صورت رفتار مجرمانه با پولیس تماس بگیرید.

شما وظیفه دارید در محل پذیرش خود گزارش دهید

شما باید حداقل یک بار در هفته یک بار به COA گزارش دهید. این قانون تعهد به گزارش نامیده می شود. این قانون برای همه اماکن COA صدق می کند. شما باید در زمان و مکان که توسط COA نشان داده شده است، گزارش دهید. شما معلومات در مورد تعهد خود برای گزارش در ساختمان پناه گاه خود دریافت خواهید کرد. اگر دلیل خوب برای گزارش ندادن را دارید، لطفاً به یک کارمند COA اطلاع دهید.

قواعد مربوط به زندگی مشترک در مرکز پذیرش
قواعد مربوط به زندگی در مرکز پذیرش
قواعد مربوط به مصؤنیت حریق در مرکز پذیرش
قواعد مربوط به مسؤلیت در مرکز پذیرش
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟