IND در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم میگیرد

اخرین به روز رسانی: 3/16/2023, 1:56 PM

پس از مصاحبه دوم، اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم خواهد گرفت. IND می تواند درخواست پناهندگی شما را تایید یا رد کند. یا IND به زمان بیشتری نیاز دارد. اطلاعات بیشتر در مورد پروسه تصمیمگیری را در اینجا بخوانید.

تصمیم اولی IND

ادارۀ مهاجرت و تابعیت (IND) براساس مصاحبۀ درخواست پناهندگی، مصاحبۀ تفصیلی، اسناد و سایر شواهد شما و پاسخ وکیل، در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم گیری خواهد کرد. این undefinedتصمیم ارادیundefined نامیده می شود. 3 احتمال وجود دارد:

  1. IND درخواست پناهندگی شما را تأیید می کند: یک نامه را از IND دریافت خواهید کرد که بیان می کند درخواست شما تایید شده است. سپس می توانید برای اجازۀ اقامت موقتی اقدام کنید. اجازۀ اقامت در ظرف پنج سال باطل شده می تواند، برای مثال اگر کشور مبدا شما دوباره امن شود. در صورتیکه معلوم شود در طول درخواست پناهندگی خود حقیقت را نگفته اید، اجازۀ اقامت شما نیز باطل شده می تواند.

  2. IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند: شما یک نامه را از IND دریافت خواهید که IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند. به این نامه «ارادۀ رد» می گویند. این نامه دارای دلایل رد و عواقب آن برای شما است. شما چه کار را انجام داده می توانید؟ به این صفحه نگاهی بیندازید

  3. IND به زمان بیشتری برای بررسی نیاز دارد: IND درخواست شما را در پروسه تمدید شده پناهندگی (VA) بررسی خواهد کرد.

پاسخ شما به تصمیم منفی IND

شما نامه IND را با وکیل خود در میان بگذارید. وکیل شما 1 روز فرصت دارد تا به نامه ای IND پاسخ دهد. IND باید نامه وکیل را در نظر بگیرد. پس از خواندن نامه وکیل، IND تصمیم خواهد گرفت که آیا تصمیم اول باید تعدیل شود یا خیر.

جدول فهرست