فرانک کندل همراه با وکیل VluchtelingenWerk Nederland در محکمه

حکم محکمه: سرپناه پناهجو باید بهبود یابد

منتشر شده در: 12/20/2022, 12:24 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

سرپناه پناهندگان باید انسانی تر باشد. محکمه این تصمیم را گرفته است. VluchtelingenWerk (VWN)علیه اداره مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) و دولت هالند شکایت کرد. VluchtelingenWerk این کار را انجام داد زیرا حدود 18000 پناهجو در شرایط بد سرپناه قرار داشتند.

رفتن به محکمه

به براساس معلومات VluchtelingenWerk (VWN)، شرایط در پناهگاه های پناهجویان در سال خیلی بد بوده است. نه به این دلیل که افراد بیشتری درخواست پناهندگی داده اند، بلکه به این دلیل که پناهگاه ها از سال ها بدینسو درست مدیریت نشده اند. به نظر می رسد وضعیت که شرایط در پناهگاه بهبود نخواهد یافت. بنابرین، VWN گزینه دیگری به جز از دعوای حقوقی نداشت. این اتفاق در اگست 2022 رخ داد.

بعد از دعوا وضعیت پناه گاه حتی بدتر از گذشته شد. VWN بر این باور است که اقدامات جدید حکومت در بارۀ پناه گاه اضطراری حتی به بحران بیشتر منجر خواهد شد. بنابرین VWN از محکمه خواست که حکومت هالند را مجبور کند تا یک پناه گاه بهتر را برای پناهجویان فراهم کند. به گفتۀ VWN، این پناه گاه باید مطابق با قوانین اروپا و بین المللی باشد.

در ماه اکتوبر محکمه فیصله نمود که:

  • پناهجویان نباید دیگر مجبور به رفتن به کوچه های Ter Apel شوند.

  • اطفال بدون همراه (زیر 18 سال) باید در عرض 5 روز از تر آپل باید به پناهگاه های مناسب اطفال منتقل شوند.

  • افراد آسیب پذیر درخواست کنندۀ پناهندگی دیگر نباید در پناه گاه های اضطراری بحران قرار گیرند.

  • باید در همه پناهگاه ها دسترسی به آب آشامیدنی پاک و غذای سالم وجود داشته باشد.

  • اطفال در پناهگاه های اضطراری (بحران) باید در ظرف 4 هفته آموزش ببینند. آنها همچنان باید ظرف 4 هفته چیزهایی برای بازی داشته باشند.

  • همه افرادی که به دنبال پناهندگی هستند باید در ظرف 9 ماه در پناهگاه ها اسکان داده شوند. سپس هر پناه جو باید به یک پناه گاه پاک با دسترسی به حمام، یک سینک با آب گرم و سرد و یک توالت کاری دسترسی داشته باشد. همچنان باید به آنها یک اتاق خواب با سقف، چهار دیوار، یک دروازه که می توانید ببندید و یک کلکین داده شود.

پناه گاۀ خوب مهم است

Frank Candel، رئیس VluchtelingenWerk (VWN)، این حکم را "هنوز دلیلی برای تجلیل کردن" نمی داند. او فکر می کند که هنوز هم حکم محکمه لازم است. پناه گاه باید به خوبی توسط حکومت تنظیم شود زیرا او می گوید پناه گاه خوب بسیار مهم است.

او میگوئید: " ما تان آن وقت خوشحال نخواهیم شد که یک پناهجو دیگر مجبور نشود در چادر، سالون ورزشی یا سالون رویداد بخوابد." حکم محکمه به افرادی که در حال حاضر در سرک و کوچه ها می خوابند کمکی نخواهد کرد."

تا هنوز هیچ فیصلۀ نهایی نشده است

دولت هالند پس از حکم محکمه درخواست استیناف کرد. این بدان معنی است که دولت با حکم دادگاه مخالف است. بنابرین، دوسیۀ دیگر محکمه در همین زمینه وجود دارد. محکمۀ دیگر درین باره تصمیم خواهد گرفت. 

هنوز معلوم نیست که محکمه پس از درخواست استیناف یا تجدید نظر چه تصمیم خواهد گرفت.

آیا این مقاله برای شما مفید است؟