به هالند خوش آمدید
اگرکارت اقامت 5 ساله دارید؟ در این صفحه می توانید معلومات بیشتردر مورد درخواست الحاق خانواده، مسکن و تحصیل را بخوانید.

بازدید از یک موزیم بصورت رایگان!

آیا می خواهید فرهنگ هالندی را بهتر بشناسید؟ اکنون می توانید تکت رایگان برای بازدید از بیش از 150 موزیم در هالند دریافت کنید. VluchtelingenWerk Nederland و موزیم ها مشترکاً شما را برای بازدید دعوت می کنند.