تحصیل

اخرین به روز رسانی: 3/13/2023, 12:28 PM

بعد از اتمام مکتب می توانید یک رشته تحصیلاتی را شروع کنید. درهالند میتوانید سه سطح تحصیلاتی را انتخاب کنید. دراین صفحه می توانید معلومات بیشتری در مورد این سطوح بخوانید. همچنین معلوماتی در مورد نحوه پرداخت هزینه تحصیل خود خواهید یافت.

مسیر های مختلف تعلیمی

در هالند سه مسیر تحصیلاتی برای ادامه تحصیل در یک رشته وجود دارد:

 • تحصیلات حرفه ای متوسط ​​(MBO)

 • تحصیلات عالی حرفه ای (HBO)

 • تحصیلات آکادمیک (WO)

در اینجا میخوانید که مسیر های مختلف تحصیلی دارای کدام ویژگی ها هستند:

تحصیلات حرفه ای متوسط ​​(MBO)
تحصیلات عالی حرفه ای (HBO)
تحصیلات آکادمیک (WO)

پیش نیازهای تحصیل در پهنتون

 • برای ادامه تحصیل در رشته ها به زبان هالندی، باید امتحان

  Staatsexamen NT2-II
  را بگذرانید.

 • برای ادامه تحصیل در رشته ها به زبان انگلیسی، باید امتحان یا

 • اگر در کشور خود مدرک تحصیلی گرفته اید، می توانید آن را توسط ارگان ارزیابی اعتبار اسناد بین المللی (IDW) ارزیابی کنید. بر اساس آن ارزیابی، مؤسسه یا کالج HBO تصمیم خواهد گرفت که آیا مدرک شما کافی است یا خیر.

 • در صورتی که دیپلوم ندارید یا سند تحصیلی شما کافی پنداشته نمیشود، باید در یک امتحان شرکت کید: امتحان ورودی 21+.

مصارف تحصیلات

اگر محصل هستند میتوانند بودجه تحصیلی دریافت کنید، اگر: 

 • شما اجازه اقامت بر اساس پناهندگی یا دلایل غیرپناهندگی دارید.

 • شما بین 18 تا 30 سال عمر دارید.

 • رشته ی را در سطح تحصیلاتی HBO، MBO یا پهنتون را دنبال میکنید.

از طریق اداره اجرائیه امور تحیصلات (DUO) می توانید معلومات کسب کنید که آیا می توانید بودجه تحصیلی دریافت کنید. آنها همچنین به شما می گویند که چگونه برای دریافت نمودن بودجه تحصیلی درخواست دهید.

undefinedلطفاً توجه داشته باشید: بودجه تحصیلی به این معنی است که شما برای تحصیل از دولت هالند پول قرض می گیرید یا پول دریافت می کنید. باید بخشی از بودجه تحصیلی را پس بدهید.

undefinedلطفاً توجه فرمایید: اگر بیش از 30 سال و کمتر از 55 سال عمر دارید، همچنین تحت شرایط خاصی از DUO برای پرداخت مصارف تحصیل خود می توانید قرض بگیرید.

سازمان های کمک کننده

این سازمان ها می توانند شما را به عنوان مثال در زمینه دریافت معلومات یا (بخشی از) مصارفت تحصیلی شما کمک نمایند::

 • Universitair Asiel Fonds (UAF)

 • kiesmbo.nl

 • Nuffic

 • Studiekeuze 123