• آغاز
 • شما امتحان میدهید
مردم پشت کامپیوتر نشسته اند.
منبع: Mikhail Nilov
Information
شما امتحان میدهید
اخرین به روز رسانی: 11/16/2023, 3:53 PM

برای «مسیر B1» و «مسیر تحصیلی» باید در امتحانات شرکت کنید. این برای «مسیر خوداتکایی» اجباری نیست. سپس می توانید انتخاب کنید که آیا می خواهید در امتحان شرکت کنید یا خیر. در این صفحه می توانید معلومات بیشتری در مورد آن بخوانید.

مسیر B1

برای «مسیر B1» باید در امتحانات ذیل شرکت کنید:

 • امتحان خواندن در سطح زبان B1

 • امتحان گوش دادن در سطح زبان B1

 • امتحان نوشتن در سطح زبان B1

 • امتحان صحبت کردن در سطح زبان B1

 • امتحان

آیا در مدت 3 سال قادر به کامیاب شدن در امتحان زبان سطح B1 نیستید؟ امکان شرکت در امتحان سطح A2 وجود دارد. مسئول تماس شما در شاروالی می تواند در این مورد بیشتر به شما بگوید.

"مسیر آموزشی"

آیا در امتحان دولتی B1 قبول شده اید؟ سپس می توانید به آموزش متوسطه حرفه ای بروید. در بسیاری از دوره های MBO می توانید در طول تحصیل خود درس مضمون "زبان هالندی در امتحان دولتی B1" را بخوانید. برای ادامه تحصیل در رشته تحصیلی تان، باید در این مضمون کامیاب شوید.

آیا در امتحان دولتی B2 کامیاب شده اید؟ سپس هالندی شما به اندازه کافی خوب است و می توانید یک کورس زبان هلندی را در آموزش عالی حرفه ای یا دانشگاه بگذرانید.

برای "مسیر تحصیلی" باید در امتحانات ذیل شرکت کنید:

 • امتحان خواندن در سطح زبان B1 یا B2

 • امتحان گوش دادن در سطح زبان B1 یا B2

 • امتحان نوشتن در سطح زبان B1 یا B2

 • امتحان صحبت کردن در سطح زبان B1 یا B2

 • امتحان

شما باید در همه بخش های امتحان کامیاب شوید.

مسیر"خوداتکایی"

شما مسیر "خود اتکایی" را زمانی موفقانه به پایان میرسانید که از نظر شاروالی بتوانید از عهده کار ها در هالند بر آیید. مسئول تماس شما طی مکالمه ی با شما تشخیص می دهد که آیا قبول شده اید یا خیر.

شما نیازی به شرکت در امتحان ندارید اما در صورت تمایل می توانید داوطلبانه در این آزمون ها شرکت کنید:

 • زبان هلندی (صحبت کردن، نوشتن، شنیدن و خواندن)

 • امتحان


طرح کاری

شرکت در دوره آموزش شهروندی بعد از تاریخ 1 جنوری 2022