• آغاز
  • شما در یک کورس اجباری در مورد مشارکت در جامعه شرکت میکنید
گروهی از افراد دارای مجوز اقامت در "فرایند اعلام مشارکت" (PVT) شرکت می کنند.
منبع: VluchtelingenWerk Nederland / Goedele Monnens

شما در یک کورس اجباری در مورد مشارکت در جامعه شرکت میکنید

اخرین به روز رسانی: 5/8/2024, 2:39 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

برای تکمیل دوره آموزش شهروندی، شما همچنین بطور رایگان در «فرایند اعلام مشارکت» (PVT) شرکت می‌کنید. این جز از 1 اکتبر برای کسانی که باید دوره آموزش شهروندی را بگذرانند، اجباری است.

موضوع PVT

در طول PVT معلوماتی را از دولت دریافت میکنید که دانستن آن برای کورس آموزش شهروندی ضروری می باشد. PVT حداقل 12 ساعت را دربر میگیرد و از جمله موارد ذیل را پوشش می دهد:

  • قانون اساسی هالند;

  • معنای آزادی در هالند;

  • معنای برابری در هلند;

  • De betekenis van solidariteit in Nederland;

  • معنی مشارکت در جامعه در هالند;

  • شهرگردی برای آشنا شدن با شهری که در آن زندگی میکنید;

  • در نهایت، شما و شاروالی "اعلامیه مشارکت" را امضا می کنید.

اجرای PVT وظیفه شاروالی هاست.

شما 3 سال فرصت دارید تا PVT را تکمیل کنید

شما 3 سال فرصت دارید تا PVT را تکمیل کنید. این 3 سال پس از تصویب توسط شاروالی شروع می شود. آیا فرآیند را در مهلت مقرر تکمیل نمی کنید؟ و آیا شاروالی فکر می کند این تقصیر شماست؟ آنوقت جریمه خواهید شد.

عدم امضای "اعلامیه مشارکت" چه عواقبی دارد؟

امضای «اعلامیه مشارکت» یکی از الزامات

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND)
برای ادغام موفقانه در جامعه می باشد.

در صورتی که اعلامیه را امضا نکنید، می توانید تا 340 یورو جریمه دریافت کنید. همچنین ممکن است بیش از یک بار جریمه شوید.

همچنین اگر «اعلامیه مشارکت» را امضا نکنید، احتمالاً اجازه اقامت دائم یا تابعیت هالندی را دریافت نخواهید کرد. شما فقط در صورتی تابعیت هالند را دریافت می کنید که دوره آموزش شهروندی را با موفقیت به پایان رسانده باشید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

شرکت در دوره آموزش شهروندی بعد از تاریخ 1 جنوری 2022