آله معاینه و نوت های پول
منبع: Pxhere
معلومات
کمک مالی برای پرداخت پول بیمه صحی
اخرین به روز رسانی: 4/9/2024, 3:51 PM

آیا درآمد کمی دارید؟ مثلاً به دلیل اینکه uitkering یا کمک هزینه دانشجویی دریافت میکنید؟ در این صورت ممکن است مستحق به دریافت کمک مالی برای پرداخت پول بیمه صحی باشید. این کمکی است که از دولت برای پرداخت بیمه درمانی تان دریافت میکنید.

کمک مالی برای پرداخت پول بیمه صحی

پس از اینکه پناهگاه

آژانس مرکزی پذیرش پناهجویان (COA)
را ترک نموده و به خانه خود نقل مکان میکنید، موظف هستید بیمه صحی بگیرید.

سپس می توانید برای کمک مالی برای پرداخت پول بیمه صحی درخواست دهید. این پولی است که برای پرداخت پول بیمه صحی از طرف دولت به شما کمک می شود. شما بایداز شرایط ذیل برخوردار باشید:

درآمد شما نباید خیلی زیاد باشد

درآمد شما در سال 2024 نباید بیشتر از 37.496 یورو در سال باشد تا از کمک هزینه بیمه سلامت برخوردار شوید. آیا متهل هستید؟ درآمد جمعی شما نباید بیشتر از 47.368 یورو در سال باشد.

دارایی (پس انداز) شما نباید خیلی زیاد باشد

برای اینکه بتوانید کمک هزینه بیمه سلامت دریافت کنید، دارایی شما در سال 2024 نباید بیشتر از 140.213 یورو باشد. پس انداز معمولا دارایی شماست. آیا متاهل هستید؟ مجموع دارایی های شما نباید بیشتر از 177.301 باشد.

شما 18 ساله یا بزرگتر هستید

از سن 18 سالگی باید بیمه صحی داشته باشید و می توانید برای کمک مالی برای پرداخت پول بیمه صحی اقدام کنید. آیا به زودی 18 ساله می شوید؟ بیمه صحی خود را به موقع بگیرید و فوراً برای کمک مالی برای پرداخت پول بیمه اقدام کنید. شما یک ماه پس از اینکه 18 ساله میشوید، مستحق به دریافت کمک مالی برای پرداخت پول بیمه صحی هستید.

درخواست کمک هزینه ها

می‌توانید در وب‌سایت «Mijn toeslagen» مقامات مالیاتی برای کمک مالی اداره مالیات درخواست دهید. برای این کار به

DigiD
نیاز دارید. مسئول تماس شما در
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
یا مشاور اجتماعی از سازمانی دیگر می تواند شما را در این زمینه کمک کند.

تغییرات درآمد خود را فورا گزارش دهید

در صورت کمتر یا بیشتر شدن درآمد، باید بلافاصله این موضوع را به مقامات مالیاتی گزارش دهید. در غیر این صورت، ممکن است مجبور شوید بعداً پول را پس دهید. یا ممکن است کمک هزینه بسیار کمی دریافت کنید، حتی اگر حق دریافت آن را داشته باشید.

مسئول تماس یا مشاور اجتماعی VWN شما نیز می تواند در این زمینه به شما کمک کند.

'Mijn toeslagen'
در وب‌سایت «Mijn Toeslagen» سازمان‌ مالیاتی، می توانید برای کمک مالی از طرف دولت درخواست دهید. همچنین می توانید تغییرات وضعیت و درآمد خود را در آن وب سایت گزارش دهید. برای این کار به DigiD نیاز دارید.
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟