• آغاز
  • کمک هزینه اجاره برای پرداخت کرایه مسکن
خانه ای ساخته شده از پول
منبع: Pixabay
معلومات
کمک هزینه اجاره برای پرداخت کرایه مسکن
اخرین به روز رسانی: 11/28/2023, 2:37 PM

آیا خانه ی را کرایه گرفته اید؟ ممکن است حق دریافت کمک هزینه مسکن را داشته باشید. این درآمد اضافی است که در صورت داشتن درآمد کم می توانید از دولت دریافت کنید. به عنوان مثال، اگر مجبور هستید صرفاً از معاش سوسیال زندگی کنید یا بودجه دانشجویی دریافت کنید.

کمک مالی برای پرداخت اجاره مسکن

کمک مالی برای پرداخت اجاره یک کمک هزینه دولتی برای کمک به پرداخت اجاره خانه شما است. برای دریافت کمک هزینه مسکن باید از شرایط ذیل برخوردار باشید:

درآمد شما نباید خیلی زیاد باشد

درآمد شما نباید خیلی زیاد باشد. آیا تنها زندگی می کنید یا با هم زندگی می کنید؟ سپس مقادیر متفاوت است. در وب سایت سازمان امور مالیاتی میتوانید مقادیر را محاسبه کنید و ببینید که آیا مستحق دریافت کمک هزینه اجاره مسکن هستید یا خیر.

آیا فرزندان شما با شما زندگی میکنند و از خود درآمد دارند؟ درآمد آنها به طور جزئی یا کامل در هنگام درخواست کمک هزینه در نظر گرفته می شود.

مبلغ اجاره شما نباید خیلی زیاد باشد

مبلغ اجاره شما هر سال کمی تغییر می کند. می‌توانید در وب‌سایت سازمان‌های مالیاتی میزان مبالغ اجاره را دریابید.

آیا همه ساکنان خانه شما کمتر از 23 سال سن دارند؟ سپس حداکثر اجاره بها کمتر است، مگر اینکه فرزندی با شما زندگی کند.

شما باید یک خانه مستقل داشته باشید

یک خانه مستقل حداقل دارای درب ورودی که می تواند قفل شود، آشپزخانه و توالت می باشد.

شما نمی توانید برای همه خانه های مستقل کمک مالی برای اجاره مسکن دریافت کنید. به عنوان مثال، برای اجاره قایق خانه یا خانه تعطیلات نمی توانید کمک مالی دریافت کنید. ممکن است برای برخی از خانه های غیرمستقل کمک هزینه مسکن دریافت کنید.

دارایی (پس انداز) شما نباید خیلی زیاد باشد

همچنین مجاز به داشتن دارایی های بیش از حد، مانند پس انداز، نیستید.

درخواست کمک هزینه ها

می‌توانید در وب‌سایت «Mijn toeslagen» مقامات مالیاتی برای کمک مالی اداره مالیات درخواست دهید. برای این کار به

DigiD
نیاز دارید. مسئول تماس شما در
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
یا مشاور اجتماعی از سازمانی دیگر می تواند شما را در این زمینه کمک کند.

تغییرات درآمد خود را فورا گزارش دهید

در صورت کمتر یا بیشتر شدن درآمد، باید بلافاصله این موضوع را به مقامات مالیاتی گزارش دهید. در غیر این صورت، ممکن است مجبور شوید بعداً پول را پس دهید. یا ممکن است کمک هزینه بسیار کمی دریافت کنید، حتی اگر حق دریافت آن را داشته باشید.

مسئول تماس یا مشاور اجتماعی VWN شما نیز می تواند در این زمینه به شما کمک کند.

'Mijn toeslagen'
تغییرات در درآمد و اجاره را که ممکن است بر کمک اجاره مسکن تاثیر بگذارند، گزارش دهید.
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟