یک زن و مرد متاهل سرانجام از طریق الحاق به خانواده متصل می شوند.
منبع: VluchtelingenWerk Nederland / Selma van der Bijl
معلومات
پس از الحاق خانواده، ممکن است بتوانید اجازه اقامت مستقل دریافت کنید
اخرین به روز رسانی: 5/6/2024, 4:56 PM

آیا به این دلیل به هالند آمدید که یکی از اعضای خانواده تان درخواست الحاق خانواده برای شما کرده است؟ در این صورت شما اجازه اقامت خود را دریافت نخواهید کرد، بلکه اجازه اقامتی را دریافت خواهید کرد که به مجوز یکی از اعضای خانواده شما مرتبط است. شما می توانید برای مجوز خود اقدام کنید. در این صفحه می توانید معلومات بیشتری در مورد آن بخوانید.

در صورت الحاق به خانواده مدرک اقامت مشتق دریافت خواهید نمود

در هالند 2 نوع مدرک اقامت پناهندگی وجود دارد.

اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND)
ارزیابی می کند که کدام مجوز اقامت را دریافت خواهید کرد. اگر از طریق الحاق خانواده مجوز اقامت دریافت کنید، مجوز اقامت پناهندگی مشتق شده را دریافت خواهید کرد. بعداً می توانید برای مجوز اقامت پناهندگی مستقل درخواست دهید.

در متن ذیل می توانید تفاوت بین 2 نوع مجوز اقامت پناهندگی را بخوانید:

  • مجوز اقامت مشتق شده (وابسته) پناهندگی

مجوز اقامت مشتق شده بر اساس اجازه اقامت عضو خانواده شما در هالند به شما داده می شود. مدت اعتبار مجوز اقامت شما بستگی به مدت اعتبار مجوز اقامت اعضای خانواده شما دارد. مجوز به نام یکی از اعضای خانواده شما است.

  • اجازه اقامت مستقل پناهندگی

اجازه اقامت مستقل به این معنی است که شما خودتان در هالند درخواست پناهندگی داده اید. و اینکه شما خودتان در هالند پناهندگی گرفته اید. اجازه اقامت به نام شماست.

با مجوز مشتق شده شما به عضو خانواده خود در هالند وابسته هستید

IND همچنین می تواند اجازه اقامت مشتق شده شما را در صورتی که رابطه شما با یکی از اعضای خانواده شما به پایان برسد، به عنوان مثال به دلیل فوت یکی از اعضای خانواده شما، متوقف کند. یا به این دلیل که شما و همسرتان در میخواهید از هم جدا شوید. آیا IND مجوز عضو خانواده شما را متوقف می کند؟ سپس احتمال زیادی وجود دارد که IND اجازه اقامت مشتق شده شما را نیز متوقف کند.

IND همچنین می تواند اجازه اقامت مشتق شده شما را در صورتی که رابطه شما با یکی از اعضای خانواده شما به پایان برسد، به عنوان مثال به دلیل فوت یکی از اعضای خانواده شما، متوقف کند. یا به این دلیل که شما و همسرتان از هم جدا می شوید. آیا IND مجوز عضو خانواده شما را متوقف می کند؟ سپس احتمال زیادی وجود دارد که IND اجازه اقامت مشتق شده شما را نیز متوقف کند.

شما می توانید برای اجازه اقامت مستقل پناهندگی درخواست دهید

آیا شما یک مجوز اقامت مشتق شده دارید، اما میخواهید اجازه اقامت مستقل دریافت کنید؟ همچنین در صورت داشتن شرایط خاص می توانید برای اجازه اقامت مستقل اقدام کنید. شما این کار را با درخواست پناهندگی از طریق IND انجام می دهید. این فقط در صورتی امکان پذیر است که در هالند حضور داشته باشید.

شرایط برای دریافت اجازه اقامت پناهندگی
در کشور هالند تحت شرایط خاصی می توانید درخواست پناهندگی بدهید. اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND) بررسی می کند که آیا شما این شرایط را دارید یا خیر. سپس IND در مورد اینکه کدام مدرک پناهندگی به شما داده میشود، تصمیم میگیرد. اگر در کشوری خارج از کشور هالند هستید نمی توانید در هالند درخواست پناهندگی بدهید.
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟