• Bilowga
 • Dokumentiyada loo baahan yahay mideynta qoyska aruurinta iyo soo tarjumida
Qof ayaa saxiixa saaraaya warqad
Laga soo xigtay: VluchtelingenWerk Nederland

Dokumentiyada loo baahan yahay mideynta qoyska aruurinta iyo soo tarjumida

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 11/16/2023, 6:58 GH
Qodobkaan sii wadaaji

Marka aad codsaneyso reerka keenistooda ama mideynta qoyska, waa waajib inaad dhowr dokumenti u dirtaa Adeegga Socdaalka iyo Jinsiyada (IND). Waa dokumenti cadeynaaya shaqsiyada familka/reerka iyo dokumenti cadeynaaya xariirka idinka dhexeeya adiga iyo reerkaaga.

Dhiibashada dokumentiga shaqsiga ee keenista reerka

Waxaa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
IND
ku weydiineysaa dokumentiyo shaqsi ah markaad codsiga keenista reerka sameyneysid. Waa inaad dokumentiyada soo socda keentaa oo kaaga iyo kan qofka reerkaaga:

 • Sawir dokumentiga lagu dhejiyo oo mardhow ah ee qofka xubinta ka ah qoyskaaga. Haddii xubinta qoyskaaga ka mid ahi uusan lahayn sawir dokumentiga lagu dhejiyo? waxaad dhiibi kartaa sawir kale oo si fiican loo arki karo oo wejiga ah.

 • Koobi xagga hore iyo xagga dambe ah oo cadeynta aqoonsiga oo qofka reerkaaga. Waxaa ugu fiican baasaboor. Soo gudbi bogaga ay ku qoran yihiin warbixinta shaqsiga iyo mudada uu soconaayo aqoonsigaasi. Soo deji bogaga istaambooyinka safarka ku dhegsan.

 • Soo buuxin dhammeystiran ee 'Saxiixa soo deji'' kaaga.

 • Bayaanka sida buuxda u dhammeystiran oo saxiixan ee

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  'bayaanka dembiyada'
  . bayaanka dembiyada waa bayaan muujinaya in xubinta qoyskaaga ka tirsan aysan lahayn taariikh dambi ciqaab mudan. Bayaanka dembiyada ahi waxaa loo baahan yahay oo keliya haddii xubin qoyskaaga katirsan uu jiro 12 sano ama ka weyn.

 • Bayaanka sida buuxda u dhammeystiran oo saxiixan ee ' xaalada shaqsiga'. Waa bayaan muujinaya in xubinta qoyskaaga ka tirsan uu cadeynaayo xaalada shaqsiga hadii uu muddo dheer xariir joogto ah leeyahay. Bayaankani waxaa loo baahan yahay oo keliya haddii xubin qoyskaaga katirsan uu jiro 15 sano ama ka weyn.

Dokumetiyada muujinaaya xariirka reer ahaan aad leedihiin

Waxaa kaloo la rabaa inaad cadeyso inaad xariir reer ahaan qofkaasi reerkaaga ah la leedahay. Taasi waxa ku sameyn kartaa dokumentiyada sida:

 • shahaado nikaaxa

 • warqada dhalashada

 • buuga reerka/familka

Foomka codsiga ee IND waxaa ku qoran dokumentiyada aad u baahan kuwa ay yihiin. Foomkan waxaa lagu magacaabaa 'Aanvraag voor een 

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Machtiging tot voorlopig verblijf
- nareizigers asiel'. Foomka waxaad ka heleysaa websaaytka IND.

Dokumentiyada ku soo tarjun Nederlaan, Inglishka, Faransiiska ama Jarmalka

Dhamaan dokumentiga waa in Nederlaan, inglishka, Jarmalka ama Faransiiska ku qornaadaan. Ma ku qoran yihiin dokumentiga luqad kale? Markaa waa inaad

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
tarjumaan la dhaariyey
dokumentiga uu tarjumaa.

Tarjumaanada aad ka dooran kartaa waxaa ka heleysaa 'Register beëdigde tolken en vertalers' (Rbtv).

Qodobkan ma ku caawiyay?

Mashruuca tallaabooyinka

Keenista reerka oo 3 bilood gudahood lagu codsanaayo marka sharci deganaanshaha aad hesho ka dib