الحاق خانواده

آیا شما مجوز اقامت پناهندگی دارید و می خواهید با اعضای خانواده خود ملحق شوید؟ سپس می توانید درخواست کنید که اعضای خانواده شما به هلند بیایند. این پروسه الحاق خانواده نامیده میشود. در این صفحه می توانید در مورد شرایط الحاق خانواده، اسناد مورد نیاز و روش الحاق خانواده اطلاعات بیشتر کسب کنید.

نکات برجسته

.