بازگشت به کشور مبدا

درصورتی که درخواست پناهندگی شما رد شود، باید به کشور مبدا خود بازگردید. شما می توانید این کار را به طور مستقل انجام دهید. اغلب می توانید برای انجام این امر کمک بخواهید. آیا به طور مستقل هالند را ترک نمی کنید؟ در آنصورت ممکن است به اجبار بازگردانده شوید.

آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.