• آغاز
  • آموزش برای کودکان اوکراینی که هنوز نمی توانند هالندی صحبت کنند
کودکان در حال درس خواندن در صنف. معلم از کنار شان میگذرد تا کمک کند.
منبع: Max Fischer

آموزش برای کودکان اوکراینی که هنوز نمی توانند هالندی صحبت کنند

اخرین به روز رسانی: 5/23/2024, 2:30 PM

آیا از اوکراین فرار کرده اید و آیا فرزندان خوردتر از 18 ساله دارید که هنوز هالندی صحبت نمی کنند؟ سپس مکاتب کمک می کنند تا فرزند شما بتواند زبان هالندی را یاد بگیرد و در هالند آموزش ببیند.

حق تحصیل در هالند یک امر مسلم می باشد

کودکانی که به هالند می آیند، حق تحصیل دارند. طبق قانون در هالند، تحصیل برای کودکان حتی اجباری می باشد. در هالند، کودکان بین 5 تا 16 سال باید مکتب بروند.

کمک در زمینه یادگیری زبان هالندی

مکاتب هالندی به زبان هالندی تدریس میکنند. کودکانی که تازه‌ وارد هالند شده اند هنوز زبان هالندی را نمی دانند. به همین دلیل است که این کودکان در مکاتب هالند، کمک ویژه ای برای آموزش زبان هالندی دریافت میکنند. این کمک ها بستگی به سن کودک شما دارد.

  • کمک به کودکان خوردتر از 12 ساله

آیا فرزند شما کمتر از 12 سال سن دارد؟ مکاتب ابتدایی ویژه یا صنف های ویژه در مکاتب ابتدایی عادی برای کودکان وجود دارد.

  • کمک به کودکان 12 تا 18 ساله

آیا فرزند شما بین 12 تا 18 ساه است؟ سپس به صنف (ISK) می رود. این یک صنف ویژه در مکتب متوسطه است. در چنین صنفی زبان هالندی را یاد می گیرد. پس از حدود 1 سال، فرزند شما در مکتب متوسطه به یک صنف معمولی راه می یابد.

کمک ها در تناسب به سطح آموزشی فرزند شما می باشد

ISK استعداد فرزند شما در زمینه یادگیری را درنظر گرفته و کمک ها را بر اساس آن تنظیم می کند. قبل از اینکه فرزند شما در ISK شروع به آموزش می کند، بررسی می شود که کدام سطح آموزشی برای فرزند شما مناسب تر است. برای این منظور با کودک و والدین گفتگو می شود. این کار برای آن انجام می شود، که از قرارگرفتن کودک در صنفی که خیلی آسان یا خیلی سخت است،جلوگیری شود.

3 سطح مختلف یادگیری در مکاتب بین المللی برای آماده سازی (ISK)

مکاتب خاص

علاوه بر مکاتب معمولی، مکاتب ویژه در هالند نیز برای آموزش ابتدایی و متوسطه وجود دارد. این مکاتب برای کودکان دارای ناتوانی جسمی و/یا ذهنی اختصاص داده شده اند که نیاز به حمایت تخصصی دارند. آنها در این مکاتب راهنمایی های مورد نیاز خود را در دریافت می کنند.

شامل شدن در مکاتب ویژه همیشه از طریق یک مکتب عادی انجام می شود. با یک مگتب در منطقه خود تماس بگیرید، آنها به شما در شامل شدن در مکتب عادی کمک خواهند کرد یا در صورت ضرورت در شامل شدن در مکتب ویژه.

فرزندان من هنوز مکتب نمیروند

آیا شما و فرزندانتان بیشتر از سه ماه در هالند اقامت دارید، و با این حال فرزند تان هنوز به مکتب نمی رود؟ در اینصورت از شاروالی یا مسئولین محل پذیرش تقاضا کنید که به زودترین فرصت امکان رفتن به مکتب را برای فرزندان تان فراهم نمایند.

آیا باز هم امکان تحصیل برای فرزندان شما مهیا نمی شود؟ در این صورت به دفتر VluchtelingenWerk یا شاروالی، مراجعه کنید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟