• آغاز
  • جمع آوری و ترجمه اسناد لازم برای درخواست الحاق به خانواده
یک نفر روی یک تکه کاغذ امضا می کند
منبع: VluchtelingenWerk Nederland
معلومات
جمع آوری و ترجمه اسناد لازم برای درخواست الحاق به خانواده
اخرین به روز رسانی: 11/16/2023, 6:58 AM

زمانی که برای الحاق به خانواده درخواست میدهید، باید چندین مدرک را اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND) ارسال کنید. از جمله مدارکی که هویت اعضای خانواده شما را ثابت می کند و اسنادی که پیوند خانوادگی بین شما و اعضای خانواده شما را نشان میدهد.

تحویل دادن اسناد شخصی برای پروسه الحاق به خانواده

IND
برای رسیدگی به درخواست الحاق به خانوادگی توسط شما، به مدارک شخصی شما نیاز دارد. شما باید مدارک ذیل را تحویل دهید:

  • یک عکس جدید برای پاسپورت از عضو خانواده. آیا عضو خانواده شما عکس پاسپورت ندارد؟ سپس می توانید یک عکس واضح از صورت او را ارسال کنید.

  • یک کپی از رو و پشت سند هویت اعضای خانواده شما. ترجیحا یک پاسپورت. صفحاتی را که هویت و مدت اعتبار سند هویت در آن درج شده اند، آپلود کنید. همچنین صفحات مهر خورده را آپلود کنید.

  • "یک فرم امضا‎" تکمیل شده.

  • مکمل و امضا شده. فرم عدم سوء پیشینه برای آنست که نشان دهد عضو خانواده شما سابقۀ جرمی ندارد. پر کردن فرم عدم سوء پیشینه فقط در صورتی ضروری است که عضو خانواده شما 12 ساله یا بزرگتر باشد.

  • فرم عدم سوءپیشینه کاملاً پر و امضا شده. با پر کردن فرم عدم سوءپیشینه اعضای خانواده شما تائید میکنند که سابقه جنایی ندارند. پر کردن فرم عدم سوءپیشینه فقط در صورتی ضروری است که عضو خانواده شما 15 ساله یا بزرگتر باشد.

اسنادی را تحویل دهید که پیوند خانوادگی را ثابت می کنند

همچنین باید ثابت کنید که با اعضای خانواده خود پیوند خانوادگی دارید. این را می توان با اسناد ذیل انجام داد:

  • نکاح نامه

  • یک سند تولد

  • دفترچه فامیلی

فرم درخواست IND بیان می کند که دقیقاً به کدام اسناد نیاز دارید. این فرم "درخواست برای - پناهندگی برای اعضای خانواده نامیده می‌شود. این فرم را می توانید در وب سایت IND پیدا کنید.

درخواست برای اجازه اقامت موقت - برای اعضای خانواده پناهنده
«درخواست برای مجوز اقامت موقت - برای خانواده پناهنده» را از طریق وب سایت IND انجام دهید.

اسناد را به زبان هالندی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی ترجمه کنید

تمامی مدارک باید به زبان هالندی، انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی نوشته شوند. آیا مدارک به زبان دیگری نوشته شده اند؟ سپس یک

مترجم قسم خورده
باید این اسناد را ترجمه کند.

مترجمانی که می توانید از بین آنها انتخاب کنید را می توانید در "رجیستر ترجمان های قسم خورده" (Rbtv) پیدا کنید.

"رجیستر ترجمان های قسم خورد"
برای ترجمه اسناد ترجمانی را از طریق "رجیستر ترجمان های قسم خورد" پیدا کنید.
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟