پروسه درخواست الحاق خانواده به این ترتیب پیش می رود

اخرین به روز رسانی: 5/30/2023, 12:38 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

پس از ارسال درخواست خود برای الحاق خانواده، خدمات مهاجرت و تابعیت (IND) باید آن را بررسی کند. ممکن است چندین ماه تا بیش از یک سال طول بکشد تا IND در مورد درخواست شما برای الحاق خانواده تصمیم بگیرد.

بعد از تائید شدن درخواست

پس از قبول درخواست الحاق خانواده توسط ادارۀ مهاجرت و تابعیت، اعضای خانواده شما می توانند به هالند سفر کنند. در نامۀ که از IND دریافت می کنید توضیح داده شده است که اعضای خانواده شما پس از ورود به هالند بایستی که به کدام محل مراجعه کنند. بطور معمول، آنها حدود چهار روز در آنجا می مانند. با توجه به زمان انتظار طولانی، ممکن است این مرحله در حال حاضر بیشتر طول بکشد.

معمولاً حدود 4 روز آنجا می مانند. با توجه به زمان انتظار طولانی در حال حاضر، ممکن است این مرحله بیشتر طول بکشد.

اجازه اقامت اعضای خانواده وابسته به اجازه اقامت شما می باشد.

اعضای خانواده شما یک جواز اقامت undefinedغیر مستقیمundefined از IND دریافت می کنند که برای مدت 5 سال اعتبار دارد. غیر مستقیم به این معنی است که اقامت آنها به اجازه اقامت شما بستگی دارد.

آیا اعضای خانواده شما اجازه اقامت غیر مستقیم دارند و آیا IND مجوز پناهندگی شما را لغو می کند؟ یا IND اجازه اقامت شما را تمدید نمی نماید؟ این بدان معناست که اجازه اقامت اعضای خانواده شما اعتبارش را از دست خواهد داد.

IND همچنن می تواند مجوز اقامت اعضای خانواده شما را در صورت پایان یافتن رابطه خانوادگی لغو کند: به این معنی که عضو خانواده شما دیگر با شما یک رابطه ندارد. همچنان، اگر عضو خانواده شما فرزند شما باشد و آنها در جریان 1 سال بطور مستقل زندگی کنند، IND می تواند مجوز آنها را لغو کند.

آیا اعضای خانواده شما می خواهند درخواست مستقلی برای پناهندگی ارائه دهند؟ سپس آنها می توانند در این مورد با

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
تماس بگیرند.

کمک های را که VWN به شما می تواند انجام دهد

رابط شما در VWN می تواند:

 • ارائه معلومات در مورد پروسه الحاق خانواده.

 • کمک با پرکردن فرم درخواست.

 • در طول پروسه درخواست الحاق خانواده، از طرف شما با IND تماس گرفتن.

 • کمک در زمینه پاسخ دهی به سوالات IND در مورد رابطه خانوادگی.

 • اهی اوقات VWN می تواند با کمک مالی از طریق

  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  صندوق پناهندگان
  کمک کند. با این کمک مقداری از مصارف سفر اعضای خانواده شما جبران می شود.

 • ارائه نمودن کمک های عملی بعد از رسیدن اعضای خانواده شما به هالند و گرفتن خانه از طرف شاروالی. به طور مثال کمک در زمینه درخواست مزایا و مدد معاش یا گرفتن بیمۀ صحی و ثبت نام نزد داکتر فامیلی، داکتر دندان و مکتب.

 • اگر درخواست شما برای الحاق خانواده رد شده است و می خواهید درخواست تجدید نظر کنید، VluchtelingenWerk می تواند شما را در امر پیدا نمودن وکیل کمک نماید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟