پروسه درخواست الحاق خانواده به این ترتیب پیش می رود

اخرین به روز رسانی: 3/13/2023, 12:32 PM

پس از ارسال درخواست خود برای الحاق خانواده، خدمات مهاجرت و تابعیت (IND) باید آن را بررسی کند. ممکن است چندین ماه تا بیش از یک سال طول بکشد تا IND در مورد درخواست شما برای الحاق خانواده تصمیم بگیرد.

بعد از تائید شدن درخواست

پس از قبول درخواست الحاق خانواده توسط ادارۀ مهاجرت و تابعیت، اعضای خانواده شما می توانند به هالند سفر کنند. در نامۀ که از IND دریافت می کنید توضیح داده شده است که اعضای خانواده شما پس از ورود به هالند بایستی که به کدام محل مراجعه کنند. بطور معمول، آنها حدود چهار روز در آنجا می مانند. با توجه به زمان انتظار طولانی، ممکن است این مرحله در حال حاضر بیشتر طول بکشد. 

اعضای خانواده شما یک جواز اقامت undefinedغیر مستقیمundefined از IND دریافت می کنند که برای مدت 5 سال اعتبار دارد. غیر مستقیم به این معنی است که اقامت آنها به جواز اقامت شما بستگی دارد.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر اعضای خانواده شما جواز اقامت گرفته باشند و IND جواز پناهندگی شما را لغو کند یا تمدید نکند، IND جواز اقامت اعضای خانواده شما را نیز لغو خواهد کرد.

IND همچنن می تواند جواز اقامت اعضای خانواده شما را در صورت پایان یافتن رابطه خانوادگی لغو کند: به این معنی که عضو خانواده شما دیگر با شما یک رابطه ندارد. همچنان، اگر عضو خانواده شما فرزند شما باشد و آنها در جریان 1 سال بطور مستقل زندگی کنند، IND می تواند جواز آنها را لغو کند.

آیا اعضای خانواده شما می خواهند درخواست مستقلی برای پناهندگی ارائه دهند؟ سپس آنها می توانند در این مورد با

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
تماس بگیرند.

VluchtelingenWerk (VWN) برای شما این کار را انجام داده می تواند

  • ارائه کردن معلومات در مورد پروسۀ اتحاد مجدد خانواده و کمک کردن در فورم درخواست.

  • در طول پروسۀ با IND از طرف شما ارتباط برقرار کند.

  • در پاسخ به سوالات موسسۀ IND در بارۀ روابط خانوادگی خود کمک کنید

  • بعضی اوقات VluchtelingenWerk می تواند به درخواست کمک از صندوق پناهندگان هالند برای بازپرداخت یک بخش از مصارف سفر به هالند برای اعضای فامیل تان کمک کند.

  • وقتیکه اعضای خانواده شما به هالند رسیدند و در شاروالی برای شما مسکن وجود دارد، در امور عملی کمک کند. مثلاً؛ درخواست مزایا و کمک هزینه ها یا گرفتن بیمۀ صحی و ثبت نام با یک داکتر فامیلی، دکتر دندان و مکتب.

  • اگر درخواست شما برای اتحاد مجدد خانوادگی رد شده است و می خواهید درخواست تجدید نظر کنید، VluchtelingenWerk با شما در پیدا کردن وکیل کمک کرده می تواند.