خانمی قرارداد را مطالعه می کند
منبع: Karolina Grabowska
معلومات
در صورتی که IND به موقع تصمصم نگیرد، اینگونه می توانید اقدام کنید
اخرین به روز رسانی: 4/16/2024, 8:53 AM

اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND) باید در مورد درخواست شما به موقع تصمیم بگیرد. اگر این اتفاق نیفتد، می توانید رسماً از IND بخواهید ظرف 2 هفته تصمیم گیری کند. به این "شکایت در مورد تاخیر در تصمیمگیری" می گویند.

رسماً از IND بخواهید که در هر صورت تصمیم بگیرد

آیا

IND
در مورد درخواست شما به موقع تصمیم نگرفته است؟ سپس می توانید از فرم موجود در لینک زیر استفاده کرده و آنرا به آدرس ذیل ارسال نمایید:

Immigratie- en Naturalisatiedienst Postbus 14 9560AA TER APEL

پس از دریافت اخطار پیش شکایت شما،IND دو هفته فرصت دارد تا در مورد درخواست شما تصمیم بگیرد.

فرم: شکایت بخاطر تاخیر در تصمیمگیری IND
با این فرم از IND بخواهید که ظرف 2 هفته تصمیم بگیرد.

درخواست شما باید کامل باشد

در صورتی که درخواست شما کامل نباشد، ممکن است توسط IND رد شود. بنابراین قبل از اینکه شکایت میکنید، اطمینان حاصل کنید که درخواست شما کامل بوده است.

در صورت عدم تصمیمگیری توسط IND، می توانید اینگونه اقدام کنید

آیا با اینکه شکایت نموده اید، IND هنوز تصمیمی نگرفته است؟ سپس IND موظف است به شما جریمه بپردازد. و می توانید به محکمه شکایت کنید.

درخواست تجدید نظر از طریق محکمه

برای شروع نمودن پروسه، باید درخواست تجدید نظر به محکمه ارسال کنید. درخواست تجدیدنظر سندی است که با آن شما در چارچوب قوانین اداری علیه دولت اقدام می کنید.

معمولاً قاضی بدون اینکه شما به محکمه بروید تصمیم می گیرد

قاضی غالباً در مورد این نوع پرونده ها فقط با مشاهده اسناد تصمیم می گیرد. محکمه از IND می خواهد که تمام اسناد پرونده را ارسال کند و توضیح دهد که چرا هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده اند. شما مجبور نیستید به محکمه بروید.

اگر مجبور باشید به محکمه بروید، نامه ای در این مورد از مجکمه دریافت خواهید کرد.

این در صورتی اتفاق می افتد که قاضی تصمیم بگیرد که حق با شماست

اگر محکمه تشخیص دهد که حق با شماست، IND باید به سرعت درباره درخواست شما تصمیم بگیرد. محکمه معمولاً به IND دو هفته وقت می دهد تا این کار را انجام دهد. اگر IND در این مدت تصمیم نگیرد، محکمه می تواند بر اساس مدت تعیین شده، جریمه اضافی را برای هر روز تأخیر به IND اعمال کند.

در صوری که جلسه محکمه دائر نشود، محکمه ظرف 8 هفته پس از وصول نامه اعتراض، تصمیم خوهد گرفت. در صورتی که محکمه دائر شود، قاضی ظرف 6 هفته پس از جلسه، تصمیم می گیرد. در صورتی که قاضی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد به شما اطلاع خواهد داد. فیصله محکمه به آدرس شما ارسال خواهد شد.

شما می توانید کمک حقوقی دریافت کنید

قبل از اینکه تصمیم بگیرید IND را مجبور به تصمیم گیری کنید، می توانید از یک وکیل مشاوره حقوقی بخواهید. این باعث افزایش احتمال یک نتیجه مثبت می شود. همچنین می‌توانید با

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
تماس بگیرید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟