Een gang in een tijdelijke opvanglocatie voor mensen die asiel aanvragen in Nederland.

منبع: RefugeeHelp / Aline Bleeker

آیا در یکی از پناهگاه های موقت ساکن هستید؟ تجارب خود را با ما شریک کنید

منتشر شده در: 9/13/2023, 2:12 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

تحقیقات نشان داده است که در بسیاری از پناهگاه های موقت شرایط قوانین اروپایی نقض می شوند. آیا در یکی از پناهگاه های موقت ساکن هستید؟برای کمک به VluchtelingenWerk Nederland(VWN) در زمینه تحقیق، می توانید تجارب خود را با ما شریک کنید.

شرایط نامناسب در پناهگاه های موقت

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
VWN
در 22 پناهگاه موقت تحقیق نموده و با 92 ساکن صحبت نموده است. این بازدیدها و گفتگوها با ساکنان نشان می دهد که شرایط پناهگاه های موقت اغلب با آنچه که در
برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
قوانین اروپایی
آمده است، مطابقت ندارد.

مهمترین شرایطی که پناهگاه ها از آن برخوردار نیستند، عبارت اند از:

  • در بسیاری از پناهگاه ها دسترسی به خدمات صحی و روانی وجود ندارد. همچنین در بسیاری از پناهگاه ها حمام و تشناب های پاک وجود ندارند.

  • در نیمی از پناهگاه ها ساکنان حریم خصوصی ندارند و یا هم جایی آرامی برای خوابیدن ندارند.

  • در بعضی از پناهگاه ساکنان غذا کافی دریافت نمیکنند و یا هم کیفیت غذا خوب نیست.

  • در پناهگاه های موقت، اغلب برای ساکنان هیچگونه فعالیتی راه اندازی نمی شود، بطور مثال درس زبان یا ورزش.

به گفته ساکنان این شرایط نامناسب منجر به استرس طولانی می شود. 35 فیصد ساکنان گفته اند که برخورد مسئولین پناهگاه و محافظین با آنها خراب است.

VWN معلومات بدست آمده از طریق پرسشنامه را در این زمینه استفاده خواهد نمود

پر کردن پرسشنامه به VWN کمک میکند تا بتواند در مورد شرایط پناهگاه های موقت تحقیق بیشتر انجام دهد. VWN بدین ترتیب تحقیق خواهد نمود که در کدام پناهگاه ها از شرایط پیروی میشود و برعکس.

VWN با استفاده از این نتایج میخواهد که مسئولین پناهگاه ها را وادار به پیروی از قوانین بسازد.

آیا این مقاله برای شما مفید است؟