• Bilowga
  • Saxiixida heshiis shaqo marka la heysto dokumenti-w oo 1 sano ah
Dad badan ayaa miiska ku wada shiraaya
Laga soo xigtay: Fauxels
Warbixin
Saxiixida heshiis shaqo marka la heysto dokumenti-w oo 1 sano ah
marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 5/1/2024, 9:07 GH

Marka aad shaqo hesho, waxaad saxiixday heshiis shaqo. Tani waxay ka kooban tahay tiro heshiisyo ah oo aad la leedahay loo-shaqeeyahaaga. Adiga iyo loo-shaqeeyahaagu waa inaad sidoo kale raacdaan dhowr xuquuq iyo waajibaad. Halkan ka akhri heshiisyada ugu muhiimsan ee aad la gasho shaqo siiyahaaga.

Haddii aad weli sharci deganaansho heysanin waad shaqeyn kartaa sharuudo xadidan adoo fulinaaya

Ma heysataa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
doumenti W
oo ah 12 ama 18 bilood? Markaa waxaa keliya shaqeyn kartaa haddii 6 bilood ama ka badan codsigaaga magangelyo Nederlaan ka socdo. Shaqo siiyahaaga waa inuu
Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
kuu weydiiyaa sharci shaqo
. Sharuudooyin kale ayaa jira haddii aad shaqeyn rabto.

Ka aqriso wax dheeraad ah sharuudaha shaqada marka aad heysato dokumenti-W oo sannad ah
Boggan ayaa ka aqrineysaa wixii dheeraad ee sharuudaha shaqada lacagta haddii aad sharci deganaansho magangelyo aad ka weydiisato Nederlaan.

Heshiis saxiixida shaqada cusub

Nederlaan heshiis ayaad saxiixeysaa haddii aad shaqeyneyso. Ka hor intaan heshiiska la sameynin, waxaad la hadleysaa shaqo siiyahaaga si aad ballamo u sameysataan oo arrimaha muhimka ah. Waxaad tusaale ballan ka sameyn kartaa:

  • Meeqa ayaad qaadaneysaa

  • Meeqa saac ayaad shaqeyneysaa

  • Maalmahee ayaad shaqeyneysaa

  • Maalmahee ayaad fasax leedahay

Haddii aad ku heshiisaan waxyaalaha muhiimka ah, waxaad saxiixeysaa heshiiska. Dhamaan sharuudaha shaqada waxaa lagu qorayaa heshiiska. Waxaad kaloo xaq u leedahay fasax adigoo lacag kuu socoto xaaladaha qaarkood, sida fasaxa ummusha, fasaxa waalidnimada iyo fasaxa daryeelka.

Xeerarka mushaharka iyo faa'iidooyinka

Shaqaale mushahar qaata ahaan waxaad leedahay, xaquuq gaar ah. Xaqa ugu muhiimsan waa xaqa mushaharka ugu yar. Taasi waa qaddarka loo baahan yahay inaad hesho ugu yaraan shaqada aad qabaneyso, waxaana ay ku qoran tahay sharciga.

Mushaharka ugu yar wuxuu ku kala duwan yahay da'da. Marka aad sii weyn tahay, mushaharka ugu yar wuu ka sii kordhayaa. Laga bilaabo da'da 21, mushaharka ugu yar yar waa qaddar go'an. waxaa muhiim ah inaad qaadan wax ka yar mushaharka ugu yar.

Intaa waxaa dheer, mar walba waad kala xaajoon kartaa mushaharka. Hubi in mushaharkaaga uu ahayn mid ka yar dadka kale ee isla shaqadaada oo kale qabanaaya.

Loonwijzer
Waxaad websaaytka 'Loonwijzer' oo ah tilmaamaha mushaharka is barbar dhigi kartaa mushaharkaaga iyo kan shaqaalaha kale ee shaqadaada oo kale qabta. Sidan ayaa ku arki kartaa in mushaharka lagu siinayo cadaalad yahay.

Nidaamka qarash celiska safarka

Qarashka ku baxa aadista iyo noqoshada shaqada waa qaali. Waxaa uu shaqo siiyahaaga ku siin karaa kaalmada safarka. Tani waa qarashka aad geshay si aad shaqada u aado oo laguu soo celinaayo.

Markaad ku safrayso gaadiidkaaga, baabuurka ama gaadiidka dadwaynaha, loo-shaqeeyaha wuxuu dib u celin karaa qaddarka ugu badan ee sharci ahaan la go'aamiyay adigoon wax canshuur ah ka bixin. Haddii loo-shaqeeyahaagu uu soo celiyo wixii intaa ka badan, wax kasta oo ka sarreeya lacagtan ayaa loo tiriyaa mushahar ahaan. Markaa waxa lagu cashuuri doonaa sida mushaharkaaga intiisa kale.

Marka lagu safraayo gaadiidka dadweynaha wuxuu shaqo siiyahaaga wuxuu dooran karaa inuu qarashka la galay in loo celiyo iyadoo aan canshuur laga bixineynin. Markaa wuxuu shaqo siiyahaaga bixinaayaa qarashka oo dhan ee tusaale ahaan kaarka tareenka ama rukunka- gaadiidka dadweynaha.

La samey qorshe shaqo siiyahaaga

Haddii aadan ogeyn qaabka uu loo shaqeeyahaaga dib ugu celiyo qarashka gaadiidka dadweynaha? Waxaa fiican inaad tani heshiiska shaqada ka hor ka sii hadashaan.

Nidaamyada shaqo hadii aad ka yar tahay 18 sano

Haddii aad ka yar tahay 18 sano waxaa jira nidaamyo gaar ah oo shaqada. Taasi qaxootiga jooga Nederlaanna wey qabaneysaa. Maadaama dhamaan ilmaha jooga Nederlaan ee u dhexeeya 5 iyo 16 jir waa ku waajib waxbarashada. Marka ilmaha aysan weli heysanin shahaadada dugsiga sare, waa ku waajib waxbarashada ilaa 18 jirsadaan. Taasi waxaa saameyn ku leedahay inta aad shaqeyn karto iyo shaqada la oggol yahay inaad ka shaqeyso.

Halkan ka aqri waxa loo baahan yahay inaad u feejignaato.

13 ilaa 16 jir
16 ilaa 17 jir da'da ah
Haddii da'da 18 jir ama ka weyn

Caawino heshiiskaaga

Wixii su'aalo sharciyada la xariira iyo warbixino dheeraad oo ku saabsan heshiisyada shaqaalaha waxaad la xariiri kartaa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
'Het Juridisch Loket'
. Ka wac si lacag la'aan ah (0800) 80 20 si aad ula hadasho shaqaale sharciyada yaqaan. Waxaa 'Het Juridisch Loket' ay furan yihiin isniin ilaa iyo jimce inat u dhaxeysa 9.00 iyo 17.00 saac.

Juridisch Loket-ka xarunta warbixiya xagga sharciyada
Soo booqo 'Het Juridisch Loket' xarunta sharciyada warbixiya wixii warbixin dheeraad ah.
Qodobkan ma ku caawiyay?

Mashruuca tallaabooyinka

Ka sahqeynta Nederlaan markaad heysato dokumentiga-W ee sannadka ah