ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
Man in gesprek met een vrouw bij de aanmeldlocatie in Ter Apel

ኣብ Ter Apel ዑቕባ ምሕታት

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 17/11/2023 8:58 ቅ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ኣብ Ter Apel ዝግበር ምልክታ ካብ 7 ክሳብ 10 መዓልቲታት እዩ ዝውስድ። ብድሕሪኡ፡ ክሳብ እቲ ምስ IND ተካይዶ ናይ መጀመርታ ቃለ መሕትት ካብ 8 ክሳብ 12 ሰሙን ክወስድ እዩ። እዚ "ቃለ መሕትት ምልክታ" እዩ ዝበሃል። ብሰንኪ እቲ ዘጋጥም ልዑል ዋሕዚ ህዝቢ፣ ኣብ Ter Apel ኣብ ዝርከብ መቐበሊ ኣጋይሽ እኹል ቦታ የለን። ስለዚ ድማ ኣብ ገለ ግዜያት ብኣውቶቡስ ናብ መዕቆቢ ህጹጽ ቅልውላው ትውሰድ። ኣብኡ ካብ 7 ክሳብ 10 መዓልቲታት ክትጸንሕ ኢኻ። ብድሕሪኡ ናብ Ter Apel ተመሊስካ ምልክታኻ ክትመልእ ኢኻ።

ስጉምቲ 1: ምዝገባ ኣብ IND
Step 2: ኣብ AVIM ዝግበር ስራሕቲ ምልላይ

ኣስተውዕል፡ እቲ ኣብዚ ገጽ ተገሊጹ ዝርከብ ዝተረፈ ናይቲ መስርሕ ኣይምልከተካን እዩ፣ እንተድኣ፡

  • ካብ ኢኻ መጺእካ፣ እዚኣ ብመሰረት መንግስቲ ኔዘርላንድ ውሕስቲ ዝኾነት ሃገር እያ። ሽዕኡ IND ዝተፈለየ መስርሕ ክትክተል ምዃንካ ክውስን እዩ። እቲ ኣብዚ ገጽ ዘሎ ዝተረፈ መስርሕ ንዓኻ ኣይምልከትን እዩ።

  • እንተድኣ AVIM ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ከም ዝተመዝገብካ ርእዩ፣ IND ዝተፈለየ መስርሕ ክትክተል ምዃንካ ይውስን፣ ንሱ ድማ መስርሕ ዱብሊን ዝበሃል እዩ። እቲ ኣብዚ ገጽ ዘሎ ዝተረፈ መስርሕ ንዓኻ ኣይምልከትን እዩ።

  • ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾንካን ብዘይ ወለዲ ወይ ኣላዪ ኣብ ሆላንድ ትነብር እንተሃሊኻ፣ ብፍላይ ዝስንዮም ዘይብሎም ህጻናት ናብ መዕቆቢ ክትከይድ ኢኻ። እዚ ድማ ንዝስንዮም ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ወጻእተኛታት ዜጋታት መስርሕ መዕቆቢ ይበሃል። ኣብቲ መዕቆቢ፡ ካብ ትካል Nidos ዝከናኸነካን ዝሕግዘካን ሰብ ኣሎ። እዚ ሰብ እዚ ሓላዊ ይበሃል። ወለድኻ ወይ ኣላዪትኻ ኣብ ሆላንድ እንተዘይሃልዮም እዚ ሰብ እዚ ሓላፍነት ይወስድ። 

  • ትሕቲ 13 ዓመት እንተድኣ ኮይንካን፣ ኣብ ኔዘርላንድ ብዘይ ወለዲ ወይ ኣላዪ ትነብር እንተሃሊኻን ናብ መዕበይቲ ስድራ-ቤት ትኸይድ። Nidos መዕበይቲ ስድራ-ቤት ከዳልወልካ እዩ።

ስጉምቲ 3፡ ኣብ IND ዝግበር ናይ መመልከቲ ቃለ-መሕትት
ናይ ምጽባይ ግዜ
ኣብቲ ናይ ምጽባይ ግዜ ከምዚ እዩ ዘጋጥም

IND ኣብ ውሽጢ 15 ኣዋርሕ ብዛዕባ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ክውስን ኣለዎ።

ነቲ ናይ ዑቕባ መመልከቲኻ ድሕሪ ምፍራም፣ IND ኣብ ውሽጢ 15 ኣዋርሕ ውሳኔ ክህብ ኣለዎ። እዚ ድማ ናይ IND "ናይ ውሳኔ ግዜ" ይበሃል። እዚ ብሕጊ ዝተቐመጠ ኣገዳሲ ናይ ግዜ ገደብ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ IND ኣብ ውሽጢ 15 ኣዋርሕ ውሳኔ ክህብ ኣይሰልጦን እዩ።

ስለዚ ሽዕኡ ን IND ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ብዛዕባ ሕቶ ዑቕባኻ ክውስን ናይ መወዳእታ ዕድል ክትህቦ ትኽእል ኢኻ። እዚ 'ግዴታ ናይ ዘይምኽባር ምልክታ ምሃብ' ይበሃል። ነዚ ክትገብሮ ትኽእል ናብ IND ደብዳቤ ብምልኣኽ ወይ ብመንገዲ ቅጥዒ እዩ። IND ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ኣይወሰነን ድዩ? ስለዚ IND መቕጻዕቲ ክኸፍል ኣለዎ። እዚ ድማ "ክፍሊት መቕጻዕቲ" ይበሃል። ብዛዕባዚ ናብ ቤት-ፍርዲ ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ክፍሊ ፖሊስ ወጻእተኛታትን ክፍሊ መለለዪን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባትን (AVIM) ምስ ተመዝገብካ፡ ምስ IND ናይ መጀመርታ ቃለ-መሕትትካ ንምግባር ክትጽበይ ኣለካ። እዚ ድማ "ናይ መመልከቲ ቃለ-መሕትት" ይበሃል። ኣብቲ እዋን እቲ፡ ቅድሚ እቲ ይ መመልከቲ ቃለ-መሕትት ምስ IND ምግባርካ ካብ 8 ክሳብ 12 ሰሙናት ይወስድ። ኣብ ተር ኣፐል ኣብ ዝርከብ ማእከላይ መዕቆቢ (COL) ወይ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ዝርከብ (ናይ ቅልውላው) ህጹጽ መዕቆቢ ክትጸንሕ ኢኻ። ኣብዚ ክትድቅሰሉ እትኽእል ቦታ፡ መግቢ፡ ሕክምናዊ ክንክንን መምርሕን ክትረክብ ኢኻ።

ኣስተውዕል: ነቲ ናይ መመልከቲ ቃለ-መሕትት ንምግባር ዝበዝሕ ግዜ እቲ ዕድመ ብኢመይል ኢኻ እትቕበሎ። ኣብ ናይ COA መርበብ ሓበሬታ V-ቁጽሪኻ እንተድኣ ኣእቲኻዮ፣ ኣብ መዕቆቢኻ ፖስታ ዝመጽኣካ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክትርእይ ትኽእል ኢኻ። ሓደ-ሓደ ግዜ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ናይቲ መዕቆቢ ቦታኻ፣ V-ቁጽሪ ናይቶም ፖስታ ዝመጽኦም ሰባት ዘለዎ ዝርዝር ኣሎ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?