ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ናብ ኔዘርላንድ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

እንተደኣ ተሰዲድካ ኮይንካን እሞ ኣብ ሆላንድ ሓለዋ ትደሊ ኮይንካ ፣ ኣብዚ ገጽ እዚ ብዛዕባ ዑቕባ ብኸመይ ከም እትሓትትን ብዛዕባ ኣብቲ መዕቆቢ ቦታ ዘሎ ሂወትን ዝምልከት ሓበሬታ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ናብ ኔዘርላንድ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

እንተደኣ ተሰዲድካ ኮይንካን እሞ ኣብ ሆላንድ ሓለዋ ትደሊ ኮይንካ ፣ ኣብዚ ገጽ እዚ ብዛዕባ ዑቕባ ብኸመይ ከም እትሓትትን ብዛዕባ ኣብቲ መዕቆቢ ቦታ ዘሎ ሂወትን ዝምልከት ሓበሬታ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

እዋናዊ ሓበሬታ

.

RefugeeHelp: ንዓኻ ዝኸውን ናይ ኢንተርነት መበገሲ ነቚጣ

ናብ RefugeeHelp እንቋዕ ብደሓን መጻእካ! ኣብዚ ንኹሎም ኣብ ኔዘርላንድ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝኸውን ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። RefugeeHelp ንመርበብ-ሓበሬታ ForRefugees ዝትክእን፣ ብዛዕባ ኩነትካ ሓበሬታ እትረኽበሉን ናይ ኢንተርነት መድረኽ እዩ።

ሕክምናዊ ህጹጽነት ጥራይ እዩ ኣብ ዞባ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምስ ዝርከቡ ስድራ-ቤት ዳግማይ ምጥርናፍ ዘቀላጥፍ

ኣብ ቱርኪን ሶርያን ኣብ ዞባ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘለዉ ኣባላት ስድራ-ቤት ኣለዉኻ ድዮም? ከምኡ ምስ ዝኸውን፣ ንጥርናፍ ስድራ- ቤት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ነቲ መስርሕ ንምቅልጣፍ (ዳርጋ) ዝኾነ ተኽእሎ የለን። ብዛዕባኡ ዝያዳ ኣብዚ ገጽ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናብ ቱርኪ ወይ ሶርያ ንኽትከይድ ምስ ዝድርኸካ ክትፈልጦ ዘለካ

ኣብ ቱርኪ ወይ ሶርያ ኣብቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ዘጋጠመሉ ከባቢ ኣዝማድ እንተድኣ ኣለዉኻ ኮይኖምን፣ ከምኡ እውን ናብኡ ክትከይድ እንተድኣ ደሊኻን፣ እዚ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ንምርካብ ንዘመልከትካዮ ኣሉታዊ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ ታሕቲ እንታይ ኣብ ግምት ከተእትዎ ከም ዘለካ ኣንብብ።

ኣባላት ስድራ-ቤት ድሕሪ ምጽዳቕ ዳግመ-ምጥርናፍ ብቕጽበት ናብ ኔዘርላንድ ክኣትዉ ይፍቀደሎም

ምጥርናፍ ስድራ-ቤት እንተድኣ ጸዲቑ፣ ድሕሪ ደጊም ኣባላት ስድራ-ቤት ናብ ኔዘርላንድ ንምምጻእ ክጽበዩ የብሎምን። ቤት-ምኽሪ መንግስቲ ረቡዕ ነዚ ውሳኔ ሂቡ።

ውሳኔ ቤት-ፍርዲ፡ መዕቆቢ ሓተትቲ ዕቚባ ክመሓየሽ ኣለዎ

መዕቆቢ ስደተኛታት ዝያዳ ሰብኣዊ ክኸውን ኣለዎ። ቤት-ፍርዲ ከምኡ ኢሉ ወሲኑ ኣሎ። VluchtelingenWerk (VWN) ኣንጻር ማእከላይ ኣካል መቐበሊ ሓተትቲ-ዕቚባ (COA)ን መንግስቲ ኔዘርላንድን ክሲ ኣቕሪቡ። VluchtelingenWerk ከምኡ ዝገበረሉ ምኽንያት ድማ ኣስታት 18,000 ሓተትቲ ዕቚባ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ተዓቚቦም ስለ ዘለዉ እዩ።

በዓል ልደትን ድሮ ሓድሽ ዓመትን፡ እዚ ብኸምዚ እዩ ዝኽበር

ታሕሳስ ኣብ ኔዘርላንድ ናይ በዓል ወርሒ እያ። በዓላት ልደትን ድሮ ሓድሽ ዓመትን ድማ ሽዑ እዩ ዝኽበር። ኣብ ኔዘርላንድ ዝበዝሑ ሰባት ነዚ በዓላት ምስ ቤተሰቦምን ፈተውቶምን እዮም ዘብዕልዎ። ብዛዕባ እዞም በዓላት ብኸመይ ከም ዝኽበሩ ብዝምልከት ድማ ኣብዚ ዓንቀጽ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ በዓላት እንታይ ከተስተብህል ከም እትኽእል ብዝምልከት እውን ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ርችት ኣብ ኔዘርላንድ

ኣብ ዕለት 31 ታሕሳስ ኔዘርላንዳውያን ንምእታው ሓድሽ ዓመት ብዘበስር ርችት የብዕሉ። እዚ ድማ ኣብ ኔዘርላንድ ድሮ ሓድሽ ዓመት ኢልና እንጽውዖ እዩ። ካብ 31 ታሕሳስ ናብ 1 ጥሪ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ድማ ኣብ መላእ ኔዘርላንድ ናይ ርችት ምርኢት ይካየድ። ኣብ መብዛሕትአን ምምሕዳር ከተማታት ካብ ሰዓት 18:00 ክሳብ 02:00 ባዕልኻ ርችት ክትትኩስ እውን ትኽእል ኢኻ።