ናብ ኔዘርላንድ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም
ሃዲምካ ዲኻ፣ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ክትረክብ ድማ ትደልይ ዲኻ? ኣብዞም ገጻት፣ ብኸመይ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ከም እትሓትትን መስርሕ ዑቕባ ብኸመይ ከም ዝሰርሕን ኣንብብ። ብዛዕባ ኣብ መዕቆቢ ምንባር እውን ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ተጎሲኻ ኣይትትረፍ፣ ነዚ ተግባር ፈርም!

ቅልጡፍ መስርሕ ዑቕባ ክግበረልካ፣ ብቚዕ መዕቆቢ ክትረክብን፣ ምስ ስድራኻ ክትነብርን መሰል ከም ዘለካ ንሳኻ እውን ትኣምን ዲኻ? ስለዚ ነዚ ናይ VluchtelingenWerk ናይ ደገፍ መግለጺ ፈርመሉ። ምኽንያቱ ብመሰረት VluchtelingenWerk ነፍስወከፍ ካብ ኩናትን ዓመጽን ዝሃድም ሰብ ውሑስ ቤት ክረክብ ይግብኦ እዩ።