መግለጺ ብሕትና RefugeeHelp

ንሕና VluchtelingenWerk Nederland ኢና። ብተሌፎን ክትረኽበና ድማ ትኽእል ኢኻ።

ንሕና ነቲ ክትድውለልና እንከለኻ፣ ወይ ብመንገዲ መርበብ-ሓበሬታና ዝርዝር መወከሲታትካ ክትመልእ እንከለኻ ባዕልኻ እትህበና ውልቃዊ ሓበሬታታት ንእክቦ ኢና።

ብተወሳኺ ኣብ መርበብ-ሓበሬታና ኣብ እትበጽሓሉ እዋን፣ ብዛዕባኻ ኣዝዩ ውሱን ውልቃዊ ሓበሬታታት እውን ንእክብ ኢና። እዚ ኣብቲ ፍሉይ ናይ ኩኪስ ፖሊሲና ተገሊጹ ኣሎ።

ከም በጻሒ መርበብ-ሓበሬታና ንውልቃዊ ሓበሬታታትካ ነዞም ዝስዕቡ ዕላማታት ጥራይ ኢና እንጥቀመሉ፡ • ንመርበብ-ሓበሬታና (ብቴክኒካዊ መዳይ) ንምዕቃብን ንምምሕያሽን፤ • ብዛዕባ ሕቶኻ (ሕቶታትካ) ብተሌፎን ወይ ብኢ-መይል ክንረኽበካ ንኽንክእል።

ንተኣፈፍቲ ውልቃዊ ሓበሬታታት ኣይነመስርሕን ኢና። ብዛዕባኻ ካብ ካልኦት ውድባት ሓበሬታ ኣይንእክብን ኢና። ኣብ ኣፈላላይ እውን ኣይንዋፈርን ኢና።

ንመብዛሕትኦም ሓበሬታታት ምሳኻ ናይ ኣገልግሎት ስምምዕ ምግባር ከም ዘድልይ መሰረት ብምግባር፣ ወይ ድማ ሕጋዊ ረብሓና ንምምላእ ኣብ ዘለና ኣድላይነት መሰረት ኢና ነመስርሖም።

ነቶም ሓበሬታታት ኣድላይነት ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ኣይንዕቅቦምን ኢና። ብዘይካ ከምኡ ንኽንገብር ብሕጊ ንግደድ እንተኾይንና፣ ነቶም ሓበሬታታት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንሳልሳይ ኣካል ኣይንህን ኢና። ንኣብነት በዓል-መዚ ግብሪ ንሕሳብና ንኽርእዩ ምስ ዝሓቱ።

ገለ ካልኦት ትካላት ናትና ዕማማት ንኽፍጽሙ ንጥቀም ኢና፣ እዚኦም ግን ኣመስራሕቲ ጥራይ እዮም። ንኣብነት መርበብ-ሓበሬታና ናቫራ [Navara] ብምጥቃም እዩ ዝእንገድ። ስለዚ ንውልቃዊ ሓበሬታታት ንሕና ንዝወሰንናዮ ዕላማታትን፣ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምስጢራዊነትን ብስምናን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርናን ጥራይ እዮም ዘመስርሕዎ።

ንውልቃዊ ሓበሬታታትካ እንተድኣ ነመስርሖ ኮይንና፣ ውልቃዊ ሓበሬታታትካ ናይ ምርኣይ፣ ምቕያርን ምድምሳስን መሰል ኣሎካ። ብተወሳኺ ናይ ምቅዋም መሰልን ሓበሬታታትካ ናይ ምትሕልላፍ መሰልን ኣለካ።

ኣብ ታሕቲ፣ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ VluchtelingenWerk Nederland ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ መግለጺታት ብሕትና ንኽትምልከት ድማ ንእምት። ኣብኡ ነየኖት ውልቃዊ ሓበሬታታትካ ከም እንእክብ፣ ብኸመይ ከም እንእክቦም፣ ንኣየናይ ዕላማን ኣብ ኣየናይ መትከላት ብምምርኳስን ከም እንእክቦም ብሰፊሑ ገሊጽና ኣለና።

ብዛዕባ እዚ መግለጺ ወይ ብዛዕባ መሰል ብሕትናኻ ዝኾነ ሕቶ ኣለካ ድዩ? ከምኡ እንተኾይኑ፣ ብመንገዲ ኢ-መይል privacy@vluchtelingenwerk.nl መልእኽቲ ለኣኽ። ወይ ድማ ብቐጥታ ናብ መዓል-መዚ ሓለዋ ሓበሬታታት በዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ለኣኽ፡ fg@vluchtelingenwerk.nl።

ብዛዕባ ናይ ኩኪስ ፖሊሲና ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ VluchtelingenWerk ተመልከት።

ፖሊሲ ኩኪስ

ኩኪስ እንታይ እዩ? ኩኪ፣ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ኣብ እትበጽሓሉ እዋን ኣብ ኮምፒተርካ፣ ታብሌትካ ወይ ስማርትፎንካ ዝቕመጥ ንእሽቶ ናይ ጽሑፍ ፋይል እዩ። እዚ ፋይል እዚ ኣብ መጻኢ ኣብ ዝግበር ምብጻሕ ዝፍለጥ ሓበሬታ ይዕቅብ። እዚ ድማ ንኣብነት ኣብ ሓደ መርበብ-ሓበሬታ ኣቲኻ ንኽትጸንሕ ወይ ዘዋደድካዮ ቋንቋ ከም ዝዝከር ይገብር።

3 ዓይነት ኩኪስ ኣለዉ፡

  • ተግባራዊ ኩኪስ፡ እዚኦም እቲ መርበብ-ሓበሬታ ንኽሰርሕ ዘድልዩ ኩኪስ እዮም። ከም ኣብነት ኣየኖት እትዕድጎም ፍርያት ኣብ ናይ ሸመተ ዘንቢል ማለት ሾፒንግ ባስኬት ኣቐሚጥካ ከም ዘለኻ ዝዝክር ዌብሾፕ ክትሓስብ ትኽእል።

  • ትንተናዊ ኩኪስ፡ እዞም ኩኪስ ስታቲስቲክስ ይእክቡ፣ ከም በዓል ብዝሒ በጻሕቲ ናይቲ መርበብ-ሓበሬታን ቅዲ ኣጠዋውቓ ናይቶም በጻሕትን ዝኣመሰሉ።

  • መከታተሊ ኩኪስ: እዞም ኩኪስ ኣብ ኢንተርነት ብዛዕባ ዘለካ ባህርያትካ ንምክትታል የኽእሉ። ንኣብነት ኣብ ዌብሾፕ ንሓደ ፍሉይ ፍርያት ምስ ረኣኻዮ፣ ነቲ ፍርያት ኣብ ካልእ መርበብ-ሓበሬታ ከም መወዓውዒ ዳግማይ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ኣብዚ መርበብ-ሓበሬታ ዝርከቡ ኩኪስ VluchtelingenWerk Nederland ተግባራዊ፣ ትንተናውን መከታተሊን ኩኪስ ይጥቀም። እቶም ተግባራዊ ኩኪስ ኣብ መርበብ-ሓበሬታና ዝርከቡ ከም ትዊተርን ፌስቡክን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንምውህሃድ ዘጠቓልል ዕላማታት ዝውዕሉ እዮም። ነቲ ናይ ትንተና ኩኪስ ንብቕዓት መርበብ-ሓበሬታና ንምምሕያሽ ንጥቀመሉ። በጻሕቲ ንመርበብ-ሓበሬታና ብኸመይ ከም ዝጥቀሙን ኣየኖት ሊንክታት ብተደጋጋሚ ከም ዝጥውቑን ብምርኣይ ድማ፣ ኣየኖት ክፋላት መርበብ-ሓበሬታና ንበጻሕትና ዝያዳ መሰጥቲ ምዃኖም ክንፈልጥ ንኽእል።

ብተወሳኺ ንዓኻ መሳጢ ዝመስለና ገጽ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ትኽእል ምዃንካን ዘይምዃንካን ንምርኣይ ኩኪስ ንጥቀም። ንኣብነት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታና ዝተወሰነ ሓበሬታ ትደልይ እንተድኣ ኮይንካ፣ ግን ድማ ክትረኽቦ እንተዘይክኢልካ፣ ነዚ ኣብቲ ብኩኪስ ዝተኣከበ ስታቲስቲክስ ክንርእዮ ንኽእል። ብኸምዚ መንገዲ ድማ ንሕና ከመይ ገይርና ንኣቃውማ፣ ኣከያይዳን ትሕዝቶን መርበብ-ሓበሬታና ዝያዳ ንተጠቃሚ ዝምችእ ከም እንገብሮ ንፈልጥ።

ብተወሳኺ ነቶም ኩኪስ ንፈተነ A/B ብቐጻሊ ንጥቀመሎም ኢና። እዚኦም ክልተ ቅዳሓት ናይ ሓደ ገጽ እነዳልወሉን፣ ኣየናይ ናብ ዝበለጸ ውጽኢት ከም ዝመርሕ እንርነየሉን ፈተናታት እዮም። ነዞም ፈተነታት እንዕቅቦ ሓበሬታታት ምስ ውልቃዊ ሓበሬታታት ዝተኣሳሰር ኣይኮነን፣ ከምኡ እውን ስም ዘይብሉ እዩ።

ብመንገዲ Google AdWords ንመወዓውዒ እንጥቀመሉ ኩኪስ፣ ንዲሞግራፊካዊ ሓበሬታታት ናይቶም በጻሕቲ ናይ AdWords ንርእይ ኢና፣ እንተኾነ ግን እዞም ሓበሬታታት ኣሰሮም ናብ ሓደ ውልቀ ሰብ ክመርሑ ኣይክእሉን እዮም። 'ኩኪ ሳልሳይ ኣካል' ድማ ንጥቀም።

ኣብ መወዳእታ፣ ናትና ካብ ፌስቡክ ዝመጽእ ናይ ምክትታል ኩኪስ፣ መወዓውዒ ትሕዝቶ ክንደይ ግዜ ከም ዝተራእየ ይከታተል፣ ከምኡ እውን ኣብ ፌስቡክ ብዛዕባ ዝግበር ናይ መወዓውዒ ወፍሪ ብዝምልከት ርድኢት ይህበና። እዚ ድማ ሓደ ዓይነት መወዓውዒ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ብዝተደጋጋሚ ንኸይትርኢ ይከላኸል። ኣወዓዋዕቲን ሳልሳይ ኣካላትን ነዞም ናይ ምክትታል ኩኪስ ተጠቒሞም ናይ በጻሒ ፕሮፋይል ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ናይ ፌስቡክ ናይ ምክትታል ኩኪስ ዝያዳ ክትፈልጥ ትደልልይ ዲኻ? ስለዚ ብዛዕባኡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ ፌስቡክ ዝያዳ ኣንብብ።

ኩኪስ ብኸመይ ትድምስሶ ኩኪስ ንኽትድምስሶ ይከኣል እዩ። ከመይ ገይርካ ከም እትገብሮ ድማ ኣብቲ ንገጻት መርበብ-ሓበሬታ ንምርኣይ እትጥቀመሉ መዳህሰሲ-ገጻት እዩ ዝምርኮስ። ፍሉጣት መዳህሰሲ-ገጻት፡ ኢንተርነት ኤክስፕሎረር [Internet Explorer]፣ ጉግል ክሮም [Google Chrome]፣ ሞዚላ ፋየርፎክስ [Mozilla Firefox] ከምኡ እውን ሳፋሪ [Safari] እዮም። ብተወሳኺ ንናትካ መዳህሰሲ-ገጻት፣ ኩኪስ ምስ ተቐበልካ ከም ዝሕብረካ ወይ ኩኪስ ከም ዝዓግት ገይርካ ከተዋድዶ ትኽእል ኢኻ። ከም ውጽኢቱ ድማ እቲ መርበብ-ሓበሬታ ብዝበለጸ ክሰርሕ ዘይክእል ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኩኪስን ዝተወሰኑ መዳህሰሲ-ገጻትን ብዛዕባ ዝምልከት ኣዋድዳታት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ኣብ ናትካ መዳህሰሲ-ገጻት ዝርከብ ናይ ሓገዝ ንዋት ምውካስ ዝበለጸ እዩ።