ኣብ መዕቆቢ ቦታ ኣንስቲ ምስ ቆልዑት ኣብ ደገ

እዚኦም ኣብ መቐበሊ ማእከል ናይ COA ዘለዉኻ መሰላትን ግዴታታትን እዮም

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 14/3/2024 1:51 ድ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ኣብ ናይ ማእከላይ ኣካል መቐበሊ ሓተትቲ ዑቕባ (COA) መቐበሊ ቦታ ምስ ካልኦት ሰባት ብሓባር ኢኻ ትነብር። ኩሎም መቐበሊ ቦታታት ዝተፈላለዩ እዮም። ኣብቲ መቐበሊ ድማ መሰላትን ግዴታታትን ኣለካ። ብዛዕባ እዚ ዝያዳ ኣብዚ ገጽ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ መዕቆቢ ዘለካ መሰላት

ኣብ ነፍስወከፍ መቐበሊ ቦታ ናይ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ማእከላይ ኣካል መቐበሊ ሓተትቲ ዑቕባ (COA)
፣ ናይዚ ዝስዕብ መሰል ኣለካ፡

 • መደቀሲ ቦታ

 • መግቢ፡ ወይ ንመግቢ ዝኸውን ገንዘብ

 • ኣድላዪ ሕክምናዊ ክንክንን ምምላስ ወጻኢታት ሕክምናን።

 • ደገፍ

 • ምምላስ ዘይተለምደ ወጻኢታት ከም ናይ መገሻ ወጻኢታትካ ዝኣመሰለ

 • ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም

 • ብዛዕባ መናብርትኻ፣ እቲ መቐበሊ ወይ ሰራሕተኛታት ናይ COA ጥርዓን ምቕራብ

መግለጺ ምፍራም

ነፍስወከፍ መቐበሊ ዝተፈላለየ እዩ። ገሊኦም መቐበሊ ቦታታት ካብ ካልኦት ንላዕሊ ዝያዳ መሳለጥያታት ኣለዎም። ኣብቲ ናይ COA መቐበሊ ምእንቲ ክትጸንሕ መግለጺ መሰላትን ግዴታታትን ክትፍርም ኣለካ። በዚ መግለጺ እዚ ድማ ኣብ መቐበሊ ናይ COA ንዘለዉ ሕግታት ከም እተኽብር ቃል ትኣትዉ።

ኣብቲ መዕቆቢ ዘለካ ግዴታታት

ኣብቲ መዕቆቢ ኣብ እትጸንሓሉ እዋን፡ ክትስዕቡ ይግደዱ፥

 1. ሕጊ ሆላንድ ኣኽብር።

 2. ሕግታት መዕቆቢ ገዛ ተኸተል።

 3. ሰራሕተኛታት ናይ COA ግዴታዊ ምቚጽጻር ንኽገብሩ ናብ ክፍልኻ ክኣትዉ ምፍቓድ።

 4. እንተወሓደ ኣብ ሰሙን 1 ግዜ ናብ COA ብምቕራብ ትሕብር። COA ኣብ ኣየናይ ቦታን ሰዓትን ነዚ ክትገብሮ ከም ዘለካ ክነግረካ እዩ። እዚ ድማ ናይ ምሕባር ግዴታ ይበሃል።

 5. ንመምርሒታት ናይ COA ሰራሕተኛታት ምኽታል።

 6. ዝኾነ ዝተለቃሕካዮ ንብረት ኣብ እትለቀሉ ግዜ ብዘይ ጉድኣት ምለስ። ዝጎደሉ ወይ ዝተሰብሩ ኣቑሑት ምስ ዝህልዉ፣ COA ካብቲ ሰሙናዊ ኣበልካ ገንዘብ ክቖርጽ ይኽእል እዩ።

 7. ፋይናንሳዊ ኩነታትካ እንተተቐይሩ ን COA ሓብር።

ኣብቲ መዕቆቢ ብሓባር ምንባር

ኣብቲ መቐበሊ መብዛሕትኡ ግዜ መንበሪ ቦታ ምስ ካልኦት ሰባት ኢኻ እትካፈሎ። ምስ መናብርትኻ ድማ ብዛዕባ ምቕባል በጻሕትን ምጽራይ ናይቲ መንበሪ ቦታን ዝምልከቱ ስምምዓት ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ናይ ጽሬት ሰሌዳ-ግዜ ከተዳልዉ ትኽእሉ።

ኣብቲ መዕቆቢ መግቢ/ምብሳል መግቢ

ኣብ ግዝያዊ መቐበሊ እንተድኣ ኮይንካ እትጸንሕ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ባዕልኻ መግቢ ኣይትኽሽንን ኢኻ። ካብ COA መግቢ ክትቅበል ኢኻ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዑቕባ (AZC) እንተድኣ ኮይንካ እትጸንሕ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ባዕልኻ ኢኻ መግቢ እትኽሽን። ንመግዝኢ መግቢ ዝኸውን ገንዘብ ድማ ትቕበል።

ሰሙናዊ ኣበል ኣብ መዕቆቢ

ኣብ ግዝያዊ መቐበሊ ቦታ መብዛሕትኡ ግዜ ሰሙናዊ ገንዘብ ኣይትቕበልን ኢኻ። ኣብ AZC ግን መብዛሕትኡ ግዜ ሰሙናዊ ገንዘብ ትቕበል ኢኻ።

ኣብቲ መዕቆቢ ዝካየዱ ንጥፈታት

ኣብ ገሊኦም መቐበሊ ቦታታት ትምህርቲ ቋንቋ ኔዘርላንድ ክትከታተል ወይ ወለንታዊ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ገሊኦም መቐበሊ ቦታታት ንቆልዑት ዝኾኑ ስፖርት፣ ጸወታታት፣ ስነ-ጥበብን ሙዚቃን ኣለዉ። ኣብ ነፍስወከፍ መቐበሊ ልክዕ ከምኡ ተመሳሳሊ ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብ ግዝያዊ መቐበሊ ዘለዉ ተኽእሎታት ኣዝዮም ድሩታት እዮም።

ኣብቲ መቐበሊ ምሕጻብ

ነፍስወከፍ መቐበሊ ክዳውንትኻ ክትሓጽበሉን ከተንቅጸሉን እትኽእለሉ ናይ መሕጸቢ ክፍሊ ኣለዎ። እዚ ክፍሊ ድማ ኣብ ዝተወሰኑ ግዜታት ክፉት እዩ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?