ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ኣብ ተር ኣፐል ዝርከብ ስደተኛታት ዝምዝገብሉ ነቚጣ

ምንጪ፡ IND

ኣብ Ter Apel ምምዝጋብ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 9/2/2024 3:15 ድ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ንምሕታት ኣብ ገጠር ተር ኣፐል ኣብ ዝርከብ ማእከል መመልከቲ ትምዝገብ። ኣብዚ ዑቕባ ንምርካብ ናብ IND ተመልክት፣ ፖሊስ ኔዘርላንድ ድማ ንመመልከቲኻ ክምዝግቦ እዩ።

ኣብ IND ተመዝገብ

ኣብ ተር ኣፐል ምስ ኣተኻ፣ ኣብ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND)
ክትምዝገብ ኣለካ። IND ድማ ነዚኦም ዝስዕቡ ይሓተካ፡

 • ስምካ 

 • ዕለት ልደትካ

 • መቦቆል ሃገርካ

 • ኣየኖት ኣባላት ስድራ-ቤት ምሳኻ ከምዝተጓዕዙ

 • ኣየናይ ቋንቋ ከም እትዛረብ

 • ንምንታይ ከምዝሃደምካ

ካብ IND ደብዳቤ ክትቕበል ኢኻ። ኣብዚ ደብዳቤ ድማ ዘመልከትካሉ ዕለት ተጠቒሱ ይርከብ።

ምስ ፖሊስ ዝግበር ዝርርብ

ተራኻ ምስ በጽሐ፣ ነቲ ካብ IND ዝተቐበልካዮ ደብዳቤ ሒዝካ ናብ ፖሊስ (

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ክፍሊ ፖሊስ ወጻእተኛታት፣ መለለዪን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባትን፣ AVIM
) ክትቐርብ ትኽእል ኢኻ። ድሕሪኡ ምስ ፖሊስ ዝርርብ ትገብር። ፖሊስ ድማ ነዚኦም ዝስዕቡ ይሓተካ፡

 • ስምካ

 • ዕለት ልደትካ

 • ዝተወለድካሉ ቦታ

 • ኣብ ኔዘርላንድ ኣባላት ስድራ-ቤት ዘለካ ምዃንካን ዘይምዃንካን

 • ኣየናይ ቋንቋ ከም እትዛረብ

 • ንምንታይ ከምዝሃደምካ

ፖሊስ ስእልኻ ይወስዱ፣ ከምኡ እውን ኣሰር ኣጻብዕትኻ ይወስዱ። ፖሊስ ንሓበሬታታትካ፣ ስእልታትካን ኣሰር ኣጻብዕትኻን ኣብ፡

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
መሰረታዊ ማዕከን-ሓበሬታ ወጻእተኛ ዜጋታት (BVV)
ዝበሃል ሃገራዊ ስርዓት ድማ ይምዝግብዎ።

 • ኣብዚ ስርዓት ቁጽሪ ክትቕበል ኢኻ። እዚ ድማ '

  ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
  V-ቁጽሪ
  ' ይበሃል።

 • ብተወሳኺ ጉርዲ ስእልኻ፣ ውልቃዊ ዝርዝር ሓበሬታኻን 'V-ቁጽርኻን' ዝሓዘ ካርድ ክትቕበል ኢኻ። እዚ ካርድ እዚ

  ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
  'W-document'
  ይበሃል። ቅድሚ 22 ሰነ 2023 ዲኻ W-document ተቐቢልካ? ከምኡ ምስ ዝኸውን እዚ ን12 ኣዋርሕ ዘገልግል እዩ። ብዕለት 22 ሰነ ወይ ድሕሪኡ W-document ዝተቐበልካ ምስ እትኸውን ድማ ን18 ኣዋርሕ ዘገልግል እዩ።

 • ኣብ ፖሊስ ነቲ ናይ ዑቕባ መመልከቲኻ ክትፍርመሉ ኢኻ። እዚ ድማ

  ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
  ቅጥዒ-M35H
  ይበሃል።

ፖሊስ ንክዳውንትኻን ንሻንጣኻን ይፍትሹ። ፖሊስ ምናልባት ተሌፎንካ ንኽፍትሽዋ ካባኻ ክወስድዋ ይኽእሉ እዮም። ፖሊስ ኣቑሑት እንተድኣ ወሲዶምልካ ናይዚ መረጋገጺ ወረቐት ክትቕበል ኢኻ። ነዚ ወረቐት ድማ ኣብ ጽቡቕ ኣቐምጦ። ድሒርካ ነዞም ኣቑሑት በዚ ወረቐት ተጠቂምካ ክትወስዶም ትኽእል ኢኻ። 

ገና ናብ ፖሊስ እንተድኣ ዘይበጻሕካ ኮይንካ ናብ VluchtelingenWerk ሓብር

ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ መንጎ ምዝገባኻ ኣብ INDን ምስ ፖሊስ ዝግበር ዝርርብን ግዜ ይወስድ እዩ። ገና ናብ ፖሊስ ኣይከድካን ዲኻ፣ ከምኡ እውን ኣብ ተር ኣፐል ወይ ቡደል ናብ ፖሊስ ንኽትከይድ ቆጸራ የብልካን ዲኻ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ናብ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
VluchtelingenWerk
ኪድ። ኣብቲ መዕቆቢ ቦታኻ ቤት-ጽሕፈት ኣለዎም። ሰራሕተኛታት ናይ VWN ገና ንምዝገባ ትጽበይ ከምዘለኻን ክምዝግቡኻ ከምዘለዎምን ንፖሊስ ክሕብሩ ይኽእሉ እዮም። 

ኣብ ተር ኣፐል ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ እኹል ቦታ የለን

እዚ ብሰንኪ ጻዕቂ ሰብን ነዊሕ ናይ ምጽባይ ግዜን እዩ። ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ እዋን መስርሕ ምምልካትካ፣ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ሓደ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ግዝያዊ መቐበሊ
ክትውሰድ ኢኻ። ኣብዚ ካብ ሒደት መዓልታት ክሳብ ሳምንታት ክትጸንሕ ኢኻ። መስርሕ ምምልካትካ ንምዝዛም ድማ ናብ ተር ኣፐል ወይ ናብ ቡደል ከም እትምለስ ክግበር እዩ።

ኣብ ተር ኣፐል ዝግበር ምዝገባ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ

INDን ፖሊስን ንዓኻ ቅድሚ ምምዝጋቦም ነዊሕ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣእቱው። INDን ፖሊስን ኣዝዩ ጻዕቂ ስራሕ ኣለዎም። ክልቲኦን ውድባት ንብዝሒ ሕቶታት ዑቕባ ንምምስራሕ እኹላት ሰራሕተኛታት የብሎምን፣ ስለዚ ድማ መስርሕ ምዝገባ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?

መርሓ ስጉምቲ

መስርሕ ዕቚባ

ኣብዚ መርሓ ስጉምቲ