ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
Meerdere mensen aan het overleggen aan een tafel

ምንጪ፡ Fauxels

ብናይ 1 ዓመት w-document ንምስራሕ ዘለካ መሰላትን ግዴታታትን

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 22/11/2023 1:50 ድ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ከም ሰራሕተኛ መጠን ንስኻን ኣስራሒኻን ከተኽብርዎም ዘለኩም ብርክት ዝበሉ መሰላትን ግዴታታትን ኣለዉኻ። ብዛዕባ እቶም ቀንዲ ሕግታት ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ (ገና) ዘይብልካ ምስ እትኸውን ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ቅድመ-ኩነታት ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ

ናይ 1 ዓመት

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
W-document
ኣለካ ድዩ? ስለዚ ክትሰርሕ እትኽእል ዘመልከትካዮ ዑቕባ ኣብ ኔዘርላንድ ን6 ኣዋርሕ ወይ ልዕሊኡ ኣብ ምምስራሕ ዝርከብ ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ። ክትሰርሕ ንኽትክእል ድማ ዝያዳ ቅድመ-ኩነታት ኣለዉ።

ስራሕን ግዴታዊ ትምህርትን ክሳብ 18 ዓመት ዕድመ

ኣብ ኔዘርላንድ ካብ 5 ክሳብ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑት ግዴታዊ ትምህርቲ ክከታተሉ ኣለዎም። እዚ ንቆልዑት ናይ ካልኦት ዜጋታትን ንቆልዑት ናይ ሓተትቲ ዑቕባን እውን ይምልከት እዩ። መንእሰያት ገና ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ዲፕሎማ ምስ ዘይህልዎም፣ ዕድሚኦም 18 ዓመት ክሳብ ዝመልእ ግዴታዊ ትምህርቲ ክከታተሉ ኣለዎም።

13 ክሳብ 16 ዓመት ዕድመ
16ን 17ን ዓመት ዕድመ
18 ዓመትን ልዕሊኡን ዕድሚኦም

ሕግታት ብዛዕባ ደሞዝን ጥቕምታትን

ደሞዝ ዝኽፈሎ ሰራሕተኛ ከም ምዃንካ መጠን ዝተወሰነ መሰላት ኣለካ። እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መሰል ድማ መሰል ዝተሓተ ገደብ-ደሞዝ እዩ። እዚ ንእትሰርሖ ስራሕ እንተወሓደ ክትረኽቦ ዝግበኣካ መጠን ገንዘብ እዩ፣ ከምኡ እውን ኣብ ሕጊ ተደንጊጉ ኣሎ።

እቲ ዝተሓተ ደሞዝ ብዕድመ ይፈላለ እዩ። ብዕድመ ብዝዓበኻ መጠን እቲ ዝተሓተ ደሞዝ ዝለዓለ ይኸውን። ካብ 21 ዓመት ዕድመ ጀሚሩ እቲ ዝተሓተ ደሞዝ ቀዋሚ መጠን ዘለዎ እዩ። ካብቲ ዝተሓተ ደሞዝ ዝውሕድ ትረክብ ከይትኸውን ድማ ኣገዳሲ እዩ።

ብተወሳኺ ኩሉ ግዜ ንደሞዝካ ብዝምልከት ክትመያየጥ ትኽእል ኢኻ። ደሞዝካ ኣዝዩ ትሑት ከም ዘይኮነን፣ ካብ ካልኦት ተመሳሳሊ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ዝወሓደ ኣታዊ ከም ዘይትረክብን ድማ ኣረጋግጽ።

ብዛዕባ ስራሕ ኣብ ውዕልካ ዝርከቡ ስምምዓት

ብዘይካ ደሞዝካ፣ ኣብ ውዕልካ ዝተቐመጡ ካልኦት ስምምዓት ኣለዉ። እዚኦም ቅድመ-ኩነታት ዕዮ ተባሂሎም ይጽውዑ። ኣብ መዓልቲ እትሰርሖ ብዝሒ ሰዓታትን ኣብ ዓመት ክትወስዶ እትኽእል ናይ ዕረፍቲ መዓልታትን ድማ የጠቓልሉ። ብተወሳኺ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ኩነታት ዝኽፈሎ ዕረፍቲ ክትረክብ መሰል ኣለካ፡ ናይ ወሊድ ዕረፍቲ፣ ናይ ወለዲ ዕረፍቲን ናይ ክንክን ዕረፍቲን።

ሕቶታትን ምኽርን

ንሕጋዊ ሕቶታት ብዝምልከትን፣ ከምኡ እውን ብዛዕባ ውዕላት ዕዮ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብን ምስ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
'Het Juridisch Loket'
ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ምስ በዓል-ሞያ ሕጊ ንምዝርራብ ድማ ብነጻ ናብ (0800) 80 20 ደውል። 'Het Juridisch Loket' ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 09፡00 ክሳብ 17፡00 ንምርካቡ ይከኣል እዩ።

ናይ መጓዓዝያ ኣበል

ካብን ናብን ስራሕ ዝግበር ናይ መጓዓዝያ ወጻኢታት ክቡር ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣስራሒኻ ናይ መጓዓዝያ ኣበል ክህበካ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ካሕሳ ናይቲ ናብ ስራሕ ንምኻድ ዘጋጥመካ ወጻኢታት እዩ።

ካብ ግብሪ ነጻ

ብውልቃዊ መጓዓዝያ፣ ብናይ ሓባር መኪና ወይ ብህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ እትጓዓዘሉ እዋን፣ ሓደ ኣስራሒ ንሓደ ኪሎ ሜተር እንተበዝሐ ክሳብ €0.21 ዝበጽሕ ካብ ግብሪ ነጻ ዝኾነ መሕወይ ክፍሊት ክህብ ይኽእል እዩ። ኣስራሒኻ ንሓደ ኪሎ ሜተር ልዕሊ €0.21 መሕወይ ክፍሊት ዝህብ እንተድኣ ኮይኑ፣ ካብዚ €0.21 ንላዕሊ እትረኽቦ ኹሉ ከም ደሞዝ እዩ ዝቑጸር። ስለዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ዝተረፈ ደሞዝካ ግብሪ ይኽፈለሉ እዩ።

ብህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ ዝግበር ጒዕዞ፣ ኣስራሒ ነቲ ዝተገብረ ናይ መጓዓዝያ ወጻኢታት ካብ ግብሪ ነጻ ዝኾነ መሕወይ ክፍሊት ክህብ እውን ክመርጽ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት እቲ ኣስራሒ ንኣብነት ምሉእ ዋጋ ናይ ባቡር ትኬትካ ይኸፍል ማለት እዩ።

ምስ ኣስራሒኻ ስምምዓት ግበር

ኣስራሒኻ ንወጻኢታት ህዝባዊ መጓዓዝያ ብኸመይ መሕወይ ክፍሊት ከም ዝህብ እንተድኣ ዘይፈሊጥካ፣ ብዛዕባ እዚ ኣብ ውዕልካ ኣቐዲምካ ክትሰማማዕ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?