ሓደ ጋዜጠኛ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ጸብጻብ የቕርብ።
ምንጪ፡ Shutterstock / LightField Studios
ሓበሬታ
ብኸምዚ ኣብ ኔዘርላንድ ተኣማኒ ዜና ክትረክብ ትኽእል
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 22/4/2024 6:40 ቅ.ቀ.

ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ፕረስ ናጽነት ስለዘሎን፣ ፕረስ ኣካል ዲሞክራሲ ኔዘርላንድ ስለዝኾነን ተኣማኒ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ይኹን እምበር ብዙሕ ናይ ሓሶት ዜናታት እውን ኣሎ። ናይ ኔዘርላንድ ፕረስ ማዕረ ክንደይ ተኣማኒ ምዃኑ ብዝምልከት ኣብዚ ዓንቀጽ ኣንብብ። ብኸመይ ባዕልኻ ተኣማኒ ዜና ከም እትረክብ እውን።

ኣብ ኔዘርላንድ ጋዜጠኛታት ሓቂ ክነግሩ ኣለዎም

ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ዜና መራኸቢ ብዙሃን

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ንሕጊ ጋዜጠኝነት
ይኽተላ እየን። እዚ ጋዜጠኛታት ሓቂ ክነግሩ ከምዘለዎም ዝጠቕስ ስምምዕ እዩ።

ገለ ነገር ኣብ ዝሓትምሉ ወይ ዝዝርግሕሉ እዋን ናይ ክልቲኡ ወገን ናይቲ ታሪኽ ክነግሩ ኣለዎም። ኣብ መንጎ ሓቅታትን ርእይቶታትን ድማ ፍልልይ ክገብሩ ኣለዎም። ከምኡ እውን ሓበሬታኦም ካበይ ከም ዝረኸብዎ ክሕብሩን፣ ንሓደ ነገር ብመርትዖ ንምድራዕ ብዙሕ ምንጭታት ክጥቀሙን ኣለዎም።

መንግስቲ ኔዘርላንድ ጋዜጠኛታት ዝብልዎን ዝጽሕፍዎን ክውስን ኣይፍቀደሉን እዩ

ኣብ ኔዘርላንድ ዝደለኻዮ ክትዛረብን ክትጽሕፍን ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነት ይበሃል። ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እንታይ ከም ዝጽሕፉ ወይ ከም ዝዝርግሑ ባዕላቶም ክመርጹ እውን ይኽእሉ እዮም። እዚ ናይ ፕረስ ናጽነት እዩ። ናይ ፕረስ ናጽነት እውን ልክዕ ከም ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነት ኣብ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ቅዋም ኔዘርላንድ
ተሰኒዱ ዝርከብ።

እዚ ቅዋም፣ ጋዜጠኛታት ብናጻ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ የረጋግጽ። እዚ ማለት ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እንታይ ዜና ከም ዘዳልዉን ብኸመይ ሓበሬታ ከም ዘቕርቡን ባዕላቶም ውሳኔታት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ጋዜጠኛታት ንኣብነት ብዛዕባ መንግስቲ፣ ኩባንያታትን ስርዓተ-ፍትሒን ዝምልከት ሓበሬታ ክምርምሩን ክዝርግሑን ይፍቀደሎም እዩ። ነዚ ድማ ብፖለቲካዊ ይኹን ንግዳዊ ረብሓታት ከይተጸልዉ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ኔዘርላንድ ብርግጽ ህዝባዊን ንግዳውን ናይ ተለቪዥንን ሬድዮን ፈነወታት ኣለዉ፡

ህዝባዊ ፈነወ ኔዘርላንድ (NPO)
ንግዳዊ ፈነወታት ተለቪዥን

ናይ ፕረስ ናጽነት ጋዜጠኛታት ክሕስዉ ወይ ኣድልዎ ክገብሩ ይፍቀደሎም ማለት ኣይኮነን

ናይ ፕረስ ናጽነትን ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነትን፣ ክትሕሱ፣ ኣድልዎ ክትገብር፣ ዓመጽ ንምጥቃም ንሰባት ከተለዓዕል ወይ ንኻልኦት ብሕማቕ ንኽትሕዝ ነጻ ኢኻ ማለት ኣይኮነን። ምኽንያቱ ድማ ከምኡ ምስ እትገብር፣ ንናጽነት ናይ ካልኦት ሰባት ኣብ ሓደጋ ስለ እተእቱው እዩ።

ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነት መሰል ልክዕ ከም ካልኦት መሰረታዊ መሰላት ኣገዳሲ እዩ፣ ንኣብነት ኣድልዎ ንኸይግበረልካ ዘለካ መሰል። ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ መንጎ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነት፣ ናይ ፕረስ ናጽነትን ካልኦት መሰረታዊ መሰላትን ዘሎ ደረት ኣበይ ምዃኑ ንምፍላጥ ኣጸጋሚ እዩ።

ፕረስ ኣገዳሲ ኣካል ናይ ኔዘርላንድ ዲሞክራሲ እዩ

ኣብ ኔዘርላንድ ፕረስ ኣብ ዲሞክራሲን ንመንግስቲ ኣብ ምቊጽጻርን ዓብይ ተራ ይጻወት እዩ። ጋዜጠኛታት ሓበሬታ ይእክቡን ንህዝቢ የካፍሉን። ናይ መንግስቲ ፍጻመታት፣ ፖሊሲታትን ውሳኔታትን ብዝምልከት ይምርምሩን ጸብጻብ ይህቡን። ጋዜጠኛታት ዓበይቲ ኩባንያታት ወይ ቤት-ፍርዲ ንዝኣመሰሉ ካልኦት ስልጣን ዘለዎም ኣካላት እውን ይከታተሉ።

ጋዜጠኛታት ንመንግስትን ንካልኦት ሓያላት ኣካላትን ስለዝከታተሉ፣ ኣብ ሕብረተሰብ ኔዘርላንድ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ክረክብ ይኽእል። ንኣብነት መንግስቲ ስርሑ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ብዝምልከት። ካብዚ ሓበሬታ ብምብጋስ ድማ ህዝቢ ኔዘርላንድ ኣብ እዋን ምርጫታት ድምጹ ክውስን፣ ተቓውሞ ከስምዕ ወይ ብዛዕባ ህይወቱ ውሳኔ ክወስድ ይኽእል።

ብኸምዚ መንገዲ ፕረስ፣ ከም በዓል ናጽነትን ግሉጽነትን ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ክብርታት ዲሞክራሲ ንምሕላው ይሕግዝ። ከምኡ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ፕረስ፣ ኣብ ኔዘርላንድ መንግስቲ ንዝተወሰኑ ነገራት ንምንታይን ብኸመይን ከም ዘዋድዶም ንኽገልጽ ከም ዝግደድ የረጋግጽ።

ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ሓበሬታ ክህቡ ይኽእሉ

ጋዜጠኛታት ሓቂ ክዛረቡ ዘለዎም እኳ እንተኾኑ፣ ጋዜጣታት ወይ ፈነወታት ዜና ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ወይ ማሕበራዊ ቀዳምነታት ክህልዎም ግን ይኽእል እዩ። ሞያ ጋዜጠኛታት ሓበሬታ ምምርማርን ንሰባት ብጭቡጥ ምሕባርን እዩ። ንርእይቶታት ካብ ሓቅታት ክፈልይዎም እውን ኣለዎም። እንተኾነ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ጋዜጠኛታት እውን ርእይቶኦም ይህቡ እዮም። ወይ ርእይቶ ናይታ ዝጽሕፉላ ጋዜጣ ይኽተሉ፣ እዚ ማለት ድማ ​​እቶም ሓቅታት ብዝተፈልየ መንገዲ ይጎልሑ ወይ ይጽሓፉ ማለት እዩ።

ኣብ ኔዘርላንድ እውን ኣደናጋሪን ዘይቅኑዕን ሓበሬታ ይዝርጋሕ እዩ

ኣብ ኔዘርላንድ እውን ውሑድ ተኣማንነት ዘለዎም ወይ ተኣማንነት ዘይብሎም ምንጭታት ዜናን ጋዜጠኛታትን ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ኢንተርነትን ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓንን ሰባት ናይ ሓሶት ዜና ይዝርግሑ እዮም። እዚ ድማ ሓቂ ዘይኮነ ሓበሬታ እዩ። ዕላማ ናይቲ ዜና ቅንዕና ዘለዎ ሓበሬታ ንምዝርጋሕ ዘይኮነስ፣ ዝተወሰነ ርእይቶ ንምዝርጋሕ ወይ ገንዘብ ንምእካብ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ኢንተርነት ዝዝርጋሕ ዜና፣ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝቐርብ ቪድዮ ወይ ኣብ ናይ ዋትስኣፕ ጉጅለ ዝቐርብ ስእሊ ክኸውን ይኽእል።

ብኸምዚ ኣብ ኔዘርላንድ ባዕልኻ ዝያዳ ተኣማኒ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል

ተኣማኒ ሓበሬታ ንምርካብ ክትገብሮም እትኽእል ሒደት ነገራት ኣለዉ፡ 

  • ዝተፈላለዩ ጋዜጣታት፣ መጽሔታት ወይ ፈነወታት ዜና ክትከታተል ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ሽዕኡ ሓበሬታ ከተነጻጽር ትኽእል። እዚ ድማ ናይ ሓደ ፍጻመ ዝያዳ ምሉእ ምስሊ ይህበካ።

  • ኣብ ጋዜጣ ዓንቀጽ ኣንቢብካ ዲኻ? ስለዚ እታ ጋዜጣ ኣየኖት ምንጭታት ከም ዝጠቐሰት ክትምልከት ትኽእል ኢኻ። ሽዕኡ እቲ ሓበሬታ ካበይ ከም ዝመጽአ ትፈልጥ።

  • ብማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዜና ኣንቢብካ ዲኻ? ስለዚ እቲ ዘንበብካዮ ቅኑዕ ምዃኑ ንምርግጋጽ ኩሉ ግዜ ምንጭታት ጋዜጠኝነት መርምር። ንኣብነት እቲ ዜና ካብ ኣየነይቲ ጋዜጣ ከም ዝመጽአ ኣጻርይ።

  • ዘደንጽዉ ኣርእስታትን ዘይተረጋገጹ ወረታትን ብዝምልከት ነቐፌታዊ ኩን። ሓደ ሓደ ግዜ ኣርእስቲ ናይቲ ዓንቀጽ ካብ ትሕዝቶ ናይቲ ዓንቀጽ ፍጹም ዝተፈልየ ነገር እዩ ዝዛረብ። ስለዚ ኣርእስቲ ጥራይ ኣይተንብብ።

ቋንቋ ኔዘርላንድ ትመሃር ምስ እትህሉው ናይ ኔዘርላንድ ዜና ኣብዚ ክትከታተል ትኽእል

ገና ቋንቋ ኔዘርላንድ ትመሃር ዲኻ ዘለኻ፣ ግን ድማ ናይ ኔዘርላንድ ዜና ክትከታተል ትደልይ ዲኻ? ስለዚ ዜና ኣብዚ ተኸታተል፡

'NOS Jeugdjournaal'
ብተሌቪዥንን ኢንተርነትን "NOS Jeugdjournaal' ክትርእይ ትኽእል ኢኻ። ሽዕኡ ዜናታት ብቋንቋ ኔዘርላንድ ደረጃ B1 ክትሰምዕ ኢኻ።
'NOS Nieuws van de Week'
'NOS Nieuws van de Week' ብቐሊል ቋንቋ ዝቐርብ ሰሙናዊ ዜና እዩ። ሓድሽ ክፋል ኩሉ ግዜ ረቡዕ ሰዓት 17፡00 ኣብ ዩቱብ ንምክትታል ድማ ይከኣል እዩ።
እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?