ዜናዕዳጋ
ኤሪካ ኣብ ናይ ባዕላ ገዛ።
ምንጪ፡ Aangeleverd door Erica Sirri Bongnwi
ተሞክሮ
ኤሪካ፡ "ምምሕዳር ከተማ ንዓይ ዝኸውን ገዛ ምስ ረኸበለይ ዝተሓዋወሰ ስምዒታት ነይሩኒ"
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 22/5/2024 12:23 ድ.ቀ.
በዚ ዝስዕብ ዝተወደበ፡ኣርማ ናይ RFG Magazine

ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ እንተድኣ ተቐቢልካ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ገዛ ንምርካብ ነዊሕ ግዜ ክትጽበይ ኣለካ። ኣበይ ከም እትነብር ድማ ኣቐዲምካ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ኤዲን ኤሪካን እውን ኣብ ከምዚ ኩነታት እዮም ነይሮም። “ቅልውላው ኣባይቲ ንነፍስወከፍ ሰብ ይጸልዎ እዩ።”

ኤዲ፡ "ገዛ ንምርካብ 5 ዓመት ተጸብየ"

ኤዲ ኣብ 2019 ካብ ኡጋንዳ ናብ ኔዘርላንድ ሃዲሙ። ብናይ መወዳእታ ስም ከይጥቀስ ይመርጽ። ኣብ ኣይንድሆቨን ዝርከብ ሓድሽ ገዝኡ የዋድደሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ድማ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ኔዘርላንድ ዝገበሮ ምግዓዝ ይዛረብ። ቀዋሚ ገዛ ቅድሚ ምርካቡ 3 ግዜ ግዒዙ። እዚ ነተን ቅድሚ መንበሪ ፍቓድ ምቕባሉ ዝነብረለን ዝነበረ 3

ማእከላት መዕቆቢ ስደተኛታት (AZC)
ከይቖጸርካ እዩ።

"መጀመርታ ምስ ሓደ ኣብ ዛውድ-ኔደርላንድ ኣብ ጥቓ ቤልጅዩም ዝርከብ Heeze-Leende ዝበሃል ምምሕዳር ከተማ ተጋጢመ። ኣብ መወዳእታኡ ግን ኣብኡ ተቐሚጠ ኣይፈልጥን። ድሕሪ 9 ኣዋርሕ ምጽባይ ድማ ምስ ምምሕዳር ከተማ Nuenen ተጋጢመ" ይብል። "ሽዕኡ ን2 ዓመት ግዝያዊ ገዛ ተዋሂቡኒ፣ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ንዘለዎም ንተማሃሮን መንእሰያትን ዝኸውን።" ኤዲ ናይ ብሓቂ ገዛ ክሳብ ዝረክብ ብድምር 5 ዓመት ወሲዱሉ። ከምዚ ኮይኑ ግን ንገዛእ-ርእሱ ከም ዕድለኛ እዩ ዝቖጽራ። "ምጉርምራም ፍትሓዊ እውን ኣይኮነን" ድማ ይብል። "ሓደ ኔዘርላንዳዊ ንዓመታት ኣብ ናይ ተጸበይቲ ሊስታ እናተጸበየ እንከሎ ገዛ እንተድኣ ተዋሂበ፣ እዚ ማለት ኣቓልቦ ይወሃበኒ ኣሎ ማለት እዩ።"

ኤሪካ፡ "ገዛይ ንኽቕበሎ ምግዳደይ ዘይፍትሓዊ ኮይኑ ረኺበዮ"

ኤሪካ ሲሪ ቦንግንዊ ዝተባህለት ካብ ካሜሩን ዝመጸት ስደተኛ ምስ COA ዝርርብ ኣካይዳ ነይራ፣ ኣብኡ ድማ ክትመሃርን ክትሰርሕን ብዛዕባ ዘለዋ ውጥን ኣልዒላ ተመያይጣ። ኣብ ፍሪስላንድ ኣብ እትርከብ Oentsjerk ትበሃል ገጠር ገዛ ተዋሂብዋ። “ምምሕዳር ከተማ ንዓይ ዝኸውን ገዛ ምስ ረኸበለይ፣ ናይ ባዕለይ ቦታ ብምርካበይ እፎይታ ተሰሚዑኒ። ገዛይ ደሓን እኳ እንተኾነ፣ እቲ ዝርከበሉ ቦታ ግን ንኽመሃርን ዝሰማማዓኒ ስራሕ ንምርካብን ዕንቅፋት ዝፈጥር እዩ” ትብል።

ፖሊሲ ናይ ምምሕዳር ከተማ ዘይፍትሓዊ ኮይኑ ድማ ረኺባቶ። ምምሕዳር ከተማታት፣ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ነቲ ብምምሕዳር ከተማ ዝቐርበሎም ገዛ ክቕበልዎ ከምዘለዎም እየን ዝጠልባ። እዚ ብድሆታት ኣብ ቦትኡ እናሃለወ ግን ኤሪካ ተመስግን እያ። ሕጂ ብሰላም ኣብ መኣዳ ኮፍ ክትብልን፣ ብኸመይ ንህይወታ ከም እተማእዝንን ዳግማይ ከም እትሃንጽን ክትሓስብ ትኽእል እያ።

ኤዲ እውን ልክዕ ከም ኤሪካ ኣብ ገጠራዊ ከባቢ ምቕማጡ ብፍላይ የተሓሳስቦ ነይሩ እዩ። ብሰንኪ እዚ ምስራሕ ዝያዳ ኣጸጋሚ ከይከውን ድማ ፈሪሑ ነይሩ። "መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ ንምስራሕ ዘድልይ ብቕዓት የብልናን። ብፍላይ ናይ ቋንቋ ደረጃና መብዛሕትኡ ግዜ እኹል ኣይኮነን" ይብል ኤዲ። "ዘለና ዝበለጸ ዕድላት ኣብ ኣካላዊ ዕዮ እዩ፣ ከምዚኦም ዝበሉ ስራሓት ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እዮም ዝርከቡ።" ናብ ኣይንድሆቨን ክግዕዝ ብምኽኣሉ ሕጉስ እዩ፡ "ዝሓሰቡለይ ይመስለኒ፡ እዚ ሰብኣይ ይሰርሕ እዩ፣ ንስርሑ ናብ ዝቐረበ ቦታ ንስደዶ።"

ቪም፡ "ብዙሓት ሰባት ብጌጋ ስደተኛታት ገዛ ንምርካብ ቀዳምነት ይወሃቦም እዩ ኢሎም ይሓስቡ"

ማእከላይ ኣካል መቐበሊ ሓተትቲ ዑቕባ (COA)
፣ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ኣብ ሕብረተሰብ ንኽወሃሃዱ ዝበለጸ ዕድላት ምስ ዝረኽብሉ ምምሕዳር ከተማ ከጋጥሞም እዩ ዝፍትን። መብዛሕትኡ ግዜ ንሓንቲ ስድራ-ቤት፣ ናይ ሓደ ስድራ መንበሪ ቤት እዩ ዝምደበላ። መንእሰያት ወይ ንጽል ስደተኛታት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ዝካፈልዎ ናይ ሓባር መንበሪ ቤት እዮም ዝምደቡ። ንኣብነት ተማሃሮ ወይ መንበሪ ቤት ዝደልዩ መንእሰያት ሰራሕተኛታት እውን።

ቪም ተን ቫርቨርክ ኣብ COA ከም ተቖጻጻሪ መደብ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ፣ ሕጂ ድማ ኣብ

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
ኣብ ኦቨርኣይሰል ኣብ ዝርከብ ምምሕዳር ከተማ Borne ከም ወለንተኛ ኮይኑ ይነጥፍ ኣሎ። ገዛውቲ ብኸመይ ከም ዝምደቡ ኸኣ ይገልጽ፡ ሓደ ሰብ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ድሕሪ ምርካቡ፣ COA ነቲ ሰብ ምስ ምምሕዳር ከተማ የጋጥሞ። ብድሕሪኡ እቲ ምምሕዳር ከተማ ነቲ ሰብ ዝኸውን ገዛ ይደልይ። "ብዙሓት ሰባት ስደተኛታት ገዛ ኣብ ምርካብ ቀዳምነት ይወሃቦም እዩ ኢሎም ይሓስቡ እዮም። እዚ ሓቂ ኣይኮነን" ይገልጽ ቪም። ስደተኛታት እውን ክጽበዩ ኣለዎም።

ብመሰረት ቪም፣ ነዊሕ ​​ናይ ተጸበይቲ ሊስታ ዝሃለወሉ ምኽንያት ብሰንኪ ሕጽረት ማሕበራዊ ኣባይቲ እዩ። "እቲ ቅልውላው ኣጋጢሙ ዝርከብ መንግስቲ ንህንጸት ዝሽየጡ ኣባይቲ ኣብ ምድጋፍ ትኹረት ብምግባሩ እዩ። እዚ ኣብ ክንዲ ኣብ ህንጸትን ክንክንን ማሕበራዊ ክራይ ኣባይቲ ወፍሪ ምግባር እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ

ABF Research
፣ ንዘሎ ጠለብ ንምምላእ ኣብ 2030፣ 981,000 ሓደስቲ ኣባይቲ የድልዩ

ኤዲ፡ "ሓደ ሓደ ግዜ ዘይተሓስበ ምርቓ እዩ"

ኤዲ፣ ኣብ መወዳእታኡ 3 ግዜ ምምሕዳር ከተማታት ምቕያር ዘይተሓስበ ምርቓ ከም ዝነበረ ይኣምን። "ብኸምኡ እየ ናብ ኣይንድሆቨን መጺአ" ይብል። ኤዲ ናብ ኣይንድሆቨን ቅድሚ ምግዓዙ፣ መዓልታዊ 1 ሰዓትን 10 ደቓይቕን ናብ ስራሕ ይጎዓዝ ነይሩ። ሕጂ ድማ ብሽክለታ 20 ደቓይቕ ጥራይ ኮይኑ።

እዚ ዛንታ  ብኤስተር ሙዎምቢ ካብ RFG Magazine ምስ RefugeeHelp ብምትሕብባር ዝተጻሕፈ እዩ።

ነዚ ዓንቀጽ ከመይ ረኺብካዮ?