• መበገሲ
  • በዓል ልደትን ዋዜማ ሓድሽ ዓመትን ኣብ ኔዘርላንድ ብኸምዚ እዩ ዝጽምበል
ሰባት ኣብ መኣዲ ልደት ብሓባር
ምንጪ፡ Nicole Michalou
ዜና
በዓል ልደትን ዋዜማ ሓድሽ ዓመትን ኣብ ኔዘርላንድ ብኸምዚ እዩ ዝጽምበል
ዝተሓትመሉ ኣብ: 20/12/2022 12:22 ድ.ቀ.

ታሕሳስ ኣብ ኔዘርላንድ ናይ በዓል ወርሒ እያ። በዓላት ልደትን ዋዜማ ሓድሽ ዓመትን ድማ ይበዓሉ። ኣብ ኔዘርላንድ ዝበዝሑ ሰባት ነዞም በዓላት ምስ ቤተሰቦምን ፈተውቶምን እዮም ዘብዕልዎም። በዓል ልደትን ዋዜማ ሓድሽ ዓመትን ብኸመይ ከም ዝኽበሩን፣ ብዛዕባ እዞም በዓላት እንታይ ከም እተስተብህልን ኣብዚ ዓንቀጽ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ልደት ዕረፍቲ 2 ሳምንታት እዩ

በዓል ልደትን ዋዜማ ሓድሽ ዓመትን ኣብ ትሕቲ ናይ ልደት ዕረፍቲ እዮም ዝምደቡ። ሎሚ ዓመት እዚ ካብ 23 ታሕሳስ 2023 ክሳብ 7 ጥሪ 2024 እዩ። ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ልደት ዕረፍቲ ኩሉ ግዜ ክልተ ሳምንታት እዩ። ሽዕኡ ኩሎም ኣብ መባእታዊ ወይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ዝመሃሩ ቆልዑት ነጻ እዮም። መብዛሕትኦም ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን በዓል ልደትን ኣብ ዕለት 1 ጥሪን ጥራይ እዮም ዕረፍቲ ዝረኽቡ። ተወሰኽቲ መዓልታት ዕረፍቲ ክትወስድ እንተድኣ ደሊኻ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ምስ ኣስራሒኻ ኢኻ እተዋድዶ።

ዋዜማ ልደት ወግዓዊ በዓል ኣይኮነን

ዋዜማ ልደት ኣብ ኔዘርላንድ ወግዓዊ በዓል ኣይኮነን። ይኹን እምበር ኣብ ዋዜማ ልደት ፍሉይ ኣገልግሎት ቤተ-ክርስቲያን ይካየድ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኔዘርላንዳውያን ኣመንቲ ክርስትና ኢየሱስ ካብ 24 ናብ 25 ታሕሳስ ኣብ ዘውግሐት ለይቲ ከም ዝተወልደ ስለ ዝኣምኑ እዩ። ዝደለየ ሰብ ድማ ናብ ቤተ-ክርስቲያን ክኸይድ ይኽእል እዩ። መዓስ ቅዳሴ ከምዘሎ ንምርኣይ ኣብ ጥቓኻ ናይ ዝርከብ ቤተ-ክርስቲያን መርበብ-ሓበሬታ ተወከስ።

ኣብ ዋዜማ ልደት መብዛሕትአን ድኳናት ካብቲ ንቡር ኣቐዲመን እየን ዝዕጸዋ። ስለዚ ኣብታ መዓልቲ ዕዳጋኻ ብእዋኑ ግበር።

ቀዳማይን ካልኣይን በዓል ልደት ምስ ቤተሰብ ወይ ፈተውቲ ምኽባር

ኣብ እዋን ቀዳማይን ካልኣይን በዓል ልደት ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ የብዕሉ። ስለዚ ድማ እዮም ብዙሓት ሰባት ኣብ መዓልታት ልደት ናብ ቤተ-ክርስቲያን ዝኸዱ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ዘይኮኑ ኔዘርላንዳውያን እውን በዓል ልደት የብዕሉ እዮም። ዳርጋ ኩሎም ኔዘርላንዳውያን ኣብ እዋን ልደት ኣብ ገዝኦም ዝተሰለመ ጽሕዲ ልደት ይገብሩ። መብዛሕትኦም ሰባት ምስ ቤተሰቦም ወይ ፈተውቶም እውን ብሓባር ይበልዑ። እዚ ቁርሲ ልደት ክኸውን ይኽእል፣ ግን ድማ ሰፊሕ ድራር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ሰባት ኣብ እዋን በዓል ልደት ነንሓድሕዶም ህያባት ይህቡ።

ኣብ በዓል ልደት መብዛሕትኦም ሰባት ክሰርሑ ኣየድልዮምን እዩ። እዚ ኣብቲ እትሰርሓሉ ቦታ ብኸመይ ከም ዝስራዕ ንኣስራሒኻ ሕተቶ።

31 ታሕሳስን 1 ጥሪን ዋዜማን ሓድሽ ዓመትን ይበዓል

ኣብ ኔዘርላንድ ዋዜማ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዕለት 31 ታሕሳስ ምብዓል ባህሊ እዩ። ኣብ ኔዘርላንድ ነዚ መቐይሮ ዓመት 'ዋዜማ ሓድሽ ዓመት' ኢልና ንጽውዖ። መብዛሕትኦም ኔዘርላንዳውያን ነዚ በዓል ምስ ኣዕሩኽቶምን ቤተሰቦምን እዮም ዘብዕልዎ። እዚ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ገዛ ክኸውን ይኽእል። ወይ ድማ ኣብታ እትነብረላ ከተማ ወይ ዓዲ ዝግበር ጽንብል። መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ምሸት ብሓባር ጸወታታት ይጻወቱን፣ ከም 'oliebollen'ን 'appelflappen'ን ዝኣመሰሉ ልሙዳት ናይ ኔዘርላንድ ምቁር መግብታት ይበልዑን።

ቅድሚ ምዝውዋር ዓመት፡ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ሓድሽ ዓመት ንታሕቲ ይቝጸሩ። እዚ ኣብ ተለቪዥን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ተለቪዥን፡ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ቁልቁል ዝቑጸር ዓቢ ሰዓት ኣሎ። ልክዕ ሰዓት 00:00 ሰባት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይምነዩን ምስ ሻምፓኝ ቶስት ይገብሩን። ድሕሪኡ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ደገ ወጺኦም ርችት ይነድዱ። ካብ ወጻኢ ንኻልኦት ሰባት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክግበረሎም ምምናይ ልሙድ እዩ።

ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ እዋን በዓላት

ኣብ ምቕያር ዓመት፡ ህዝባዊ መጓዓዝያ ውሑድ ግዜ እዩ ዝኸይድ። ብዘይካዚ፡ ኣውቶቡሳት፡ ባቡራት፡ ባቡራትን ባቡር ትሕቲ መሬትን ኣብ እተፈላለየ እዋን ኪጐዓዛ ይኽእላ እየን። ቅኑዕ ናይ ግዜ ሰሌዳ ምፍላጥካ ርግጸኛ ኩን። እዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኣውቶቡስ፡ ባቡር፡ ባቡር ወይ ባቡር ትሕቲ መሬት ተገሊጹ ኣሎ።

ካልእ ናይ ድኳናት ናይ ስራሕ ሰዓታት

ኣብ እዋን በዓላት፡ መብዛሕትኡ ግዜ ድኳናት ካብቲ ንቡር ዝተፈልየ ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣለወን። ኣብ ዋዜማ ልደት (24 ታሕሳስ) መብዛሕትአን ድኳናት ኣቐዲመን ይዕጸዋ። ኣብ መዓልቲ ልደትን መዓልቲ ቦክሲንግን (25 ከምኡውን 26 ታሕሳስ) ብዙሓት ድኳናት ይዕጸዋ። ይኹን እምበር ገለ ሱፐርማርኬታትን ድኳናትን ክፉታት እዮም።

ኣብ ዋዜማ ሓድሽ ዓመት (31 ታሕሳስ) ብዙሓት ድኳናት ካብቲ ልሙድ ኣቐዲመን ይዕጸዋ፡ ኣብ መዓልቲ ሓድሽ ዓመት (1 ጥሪ) ድማ ብዙሓት ድኳናት ይዕጸዋ። ዕዳጋ ክትገብር ከለኻ ነዚ ኣብ ግምት ኣእቱ። ዕዳጋኻ ክትገብር ከም እትኽእል ንምርግጋጽ፡ ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣብ ከባቢኻ ኣብ ዝርከብ ድኳን ተወከስ።

ነዚ ዓንቀጽ ከመይ ረኺብካዮ?