اسکان

به محض دریافت مجوز اقامت می توانید به یکی از مناطق هالند نقل مکان کنید. دولت تصمیم می گیرد که در کجا به شما خانه داده میشو. شهرداری آنجا به شما خانه میدهد و به شرایط شخصی شما توجه میکند.

نکات برجسته

.