Hotline support
go back
ONDERWIJS & TAAL

Het Nederlandse onderwijssysteem kan anders zijn dan je gewend bent. Deze bronnen kunnen je op weg helpen in het Nederlandse onderwijs voor kinderen en volwassenen, gratis cursussen, en hoe je je studie in Nederland kunt voortzetten.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: woensdag 7 december 2022

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, ongeacht hun verblijfsstatus. In Nederland hebben kinderen tot 16 jaar en soms zelfs 18 jaar leerplicht.

Je kunt je kind bij elke school aanmelden. De school kijkt of je kind toegelaten kan worden. Mogelijk zal je kind bijvoorbeeld eerst naar een schakelklas gaan om de Nederlandse taal te leren. Zie "Nieuwkomersvoorzieningen" voor meer informatie.

Basisschool

Kinderen in Nederland zijn leerplichtig vanaf de leeftijd 5 tot en met 16. Kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne hebben net als andere kinderen in Nederland, recht op onderwijs. Je kan je kinderen bij een basisschool aanmelden die nieuwkomersvoorzieningen heeft. Deze scholen hebben expertise in gevluchte kinderen begeleiden. De school bekijkt of je kind wordt toegelaten. Sommige kinderen (met name kinderen van 4 of 5 jaar) kunnen meteen starten. Andere kinderen moeten eerst gebruik maken van nieuwkomersvoorzieningen om het niveau Nederlands te bereiken dat nodig is om in te kunnen stromen in het reguliere onderwijs. Meer informatie over scholen met nieuwkomersvoorzieningen lees je onder het kopje 'nieuwkomersvoorzieningen' op de website.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaan naar de basisschool. De basisschool heeft acht groepen. Groep 1 en 2 zijn de kleuterklassen. Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. In groep 8 moeten alle leerlingen een eindtoets maken. De uitslag geeft een indicatie op welk niveau een leerling vervolgonderwijs kan volgen. Ook de leerkracht geeft hierover een advies. Dat advies wordt vaak door de nieuwe school opgevolgd bij de toelating. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.


Lijst van Oekraïense scholen in Nederland

Er zijn 6 Oekraïense weekendscholen in Nederland:

Op de scholen zijn ook bibliotheken, creatieve en literaire groepen actief. Deze instellingen werken met de steun van de ambassade en publieke organisaties van de Oekraïense diaspora.

Daarnaast is er in Rotterdam een Oekraïense naschoolse creatieve school. Op deze school wordt de Oekraïense taal en cultuur door middel van creatieve activiteiten aangeleerd aan kinderen tussen de 5 en 13 jaar.


Middelbare school (voortgezet onderwijs)

Kinderen van 13 tot en met 16 of 18 jaar gaan naar de middelbare school. Welke middelbare school is afhankelijk van het advies dat het kind kreeg op de basisschool. Er zijn drie niveaus:

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO). Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.


Nieuwkomersvoorzieningen

Kinderen die net in Nederland zijn en geen Nederlands spreken kunnen op bepaalde scholen onderwijs volgen om de Nederlandse taal te leren. Zo kunnen zij zich voorbereiden om onderwijs te volgen aan een basisschool of middelbare school. De voorzieningen verschillen op basis van de leeftijd van de kinderen.

  • Voor kinderen tot 12 jaar zijn er nieuwkomersvoorzieningen. Dit kunnen speciale scholen zijn, of reguliere basisscholen met speciale klassen. Op de website van de organisatie LOWAN is een overzicht te vinden van scholen die dit aanbieden. Ouders kunnen hun kinderen bij deze scholen aanmelden.

  • Voor kinderen van 12 tot 18 jaar zijn er Internationale Schakelklassen. Dat zijn klassen op reguliere middelbare scholen. Op de website van de organisatie LOWAN is een overzicht te vinden van scholen die dit aanbieden. Ouders kunnen hun kinderen bij deze scholen aanmelden.


Kinderen met een taalachterstand

Jonge kinderen met een taalachterstand krijgen mogelijk voorschoolse- of vroegschoolse educatie (vve) op de basisschool of in de kinderopvang. Er wordt eerst ingeschat of een kind in aanmerking komt voor de vve. Dat heet ook wel een vve-indicatie. Als een kind een vve-indicatie heeft, heeft hij of zij recht op extra tijd op de peuterspeelzaal. Voor deze extra tijd hoef je niet te betalen. Hoeveel extra tijd je kind krijgt, is per gemeente verschillend. Na de vve-indicatie komt er een advies aan de ouders om hun peuter eventueel aan te melden voor de voorschool, maar dat is niet verplicht. De gemeente bepaalt of een kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via de jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Voorschoolse educatie Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Kinderen die een taalachterstand hebben, of een risico lopen, krijgen een vve-indicatie. Dat betekent dat er wordt bepaald hoe groot de taalachterstand is. In iedere gemeente gelden andere voorwaarden voor de vve-indicatie. Kijk op de website van jouw gemeente om te zien welke voorwaarden dat zijn. Vroegschoolse educatie Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

Voor meer informatie over de vve kun je contact opnemen met de gemeente waarin je verblijft.


School voor kinderen uit Oekraïne

Kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne hebben net als andere kinderen recht op onderwijs. Voor kinderen zonder verblijfsvergunning geldt dat zij, net zoals Nederlandse kinderen, vanaf hun 5e jaar tot in ieder geval hun 16e jaar leerplichtig zijn.

Ouders kunnen hun kinderen bij een school aanmelden die nieuwkomersvoorzieningen heeft. De school zal dan bekijken of de leerling toegelaten kan worden. Sommige kinderen (met name kinderen van 4 of 5 jaar) kunnen meteen starten. Andere kinderen moeten eerst gebruik maken van nieuwkomersvoorzieningen om het niveau Nederlands te bereiken dat nodig is om in te kunnen stromen in het reguliere onderwijs. Als dat niet kan op de school waar ouders hun kinderen melden, kan de school kijken naar een school in de buurt waar dit wel kan.

Zie het kopje "Nieuwkomersvoorzieningen" voor meer informatie. Voor vragen over onderwijs kun je ook bij je gemeente terecht. Zie voor meer informatie en veel gestelde vragen de pagina van de Rijksoverheid.


Speciaal onderwijs

In Nederland bestaat er naast het reguliere onderwijs ook speciaal onderwijs, zowel voor de basisschool als het voortgezet onderwijs. Dit is voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap, die specialistische ondersteuning nodig hebben. Zij krijgen daar de extra ondersteuning die ze nodig hebben. De aanmelding voor speciaal onderwijs verloopt altijd via een reguliere school. Neem contact op met een school in de buurt, zij zullen je dan verder helpen met de aanmelding voor regulier onderwijs of eventueel aanmelden voor speciaal onderwijs.


Kinderopvang

Kinderen tussen de 0 en 4 jaar kunnen naar de kinderopvang. Kinderen van 4-12 jaar kunnen naar een buitenschoolse opvang. Dit is een opvang na de reguliere schooltijd. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar zijn er peutervoorzieningen. Ook kunnen kinderen worden opgevangen door een gastouder. Kinderopvang is niet goedkoop. Om je te kunnen helpen kan je in sommige gevallen kinderopvangtoeslag aanvragen. Je krijgt de toeslag als voorschot. Als je kinderopvangtoeslag aanvraagt moet je voldoen aan de voorwaarden.

Als je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag, kun je mogelijk via de gemeente een aanbod voor kinderopvang krijgen. Peuters kunnen een aantal uur per week peuteropvang krijgen als je peuter een (of risico op een) taalachterstand heeft. Via de gemeente kan een indicatie voor voorschoolse educatie gegeven worden. Hiermee kan je kind gemiddeld 16 uur per week naar de peuteropvang. Die biedt een programma dat de (taal)ontwikkeling extra stimuleert. Daarnaast kan de gemeente een sociaal medische indicatie (SMI) toekennen, om daar waar nodig in de kosten van kinderopvang tegemoet te komen. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente.

Kinderen kunnen vanaf 4 jaar oud al naar school. Onder het kopje Onderwijs voor kinderen op deze website, vind je hierover meer informatie.


Leerboek Bibliotheek van Oekraïne Ministerie van Onderwijs

In deze online bibliotheek vind je pdf-bestanden van Oekraïense schoolboeken.


Oekraïense ministerie van onderwijs - Online lessen

Het Oekraïense ministerie van onderwijs biedt online onderwijs aan schoolkinderen. De lessen vind je hieronder.


School to go

Kinderen uit Oekraïne kunnen zich inschrijven voor online lessen die ook worden gegeven door Oekraïense leraren.


Noordhoff gratis Oekraïense schoolboeken

Ben je op zoek naar Oekraïense schoolboeken? Noordhoff heeft een site geplubliceerd waar je digitale kopieën kan downloaden van meer dan 300 gratis Oekraïense boeken voor basis- en middelbare scholieren. Deze boeken zijn goedgekeurd door het Oekraïense ministerie van Onderwijs. Klik op de onderstaande link om naar deze website te gaan.