کار
مجوز اقامت پناهندگی به شما اجازه می دهد در هالند کار کنید. در این صفحه معلومات در مورد یافتن کار و فرهنگ کار در هالند را خواهید یافت.

Step-by-step plans (1)

کار در هالند با داشتن مدرک اقامت پناهندگی

4 steps

آیا در هالند مدرک اقامت پناهندگی دارید و می خواهید کار کنید؟ شما اجازه دارید که کار کنید. در اینجا اطلاعاتی در مورد جستجوی کار و درخواست کار پیدا خواهید کرد.

معلومات
آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مورد توضیحات بیشتر دهید؟